Robust global vækst

2017 blev et godt investeringsår

Det globale opsving fortsatte med ufortrøden styrke i december, og konjunkturindikatorer i G7-landene endte på det højeste niveau i seks år. Vedtagelsen af en amerikansk skattenedsættelse gav et positivt skub til specielt amerikanske aktier, mens europæiske aktier oplevede mere modvind fra bl.a. en styrket euro. Globale renter steg lidt henimod slutningen af året som følge af robust vækst og stigende råvarepriser. 2017 blev alt i alt et godt år for investering i aktier, som i løbet af året blev løftet i en kombination af overraskende gode økonomiske nøgletal og lave renter. Afkast i aktiver udstedt i USD blev dog negativt påvirket af styrkelsen i euro. Det kom specielt til udtryk for investeringer i stats- og kreditobligationer, hvor de lave renteniveauer kun gav en lille polstring overfor valutasvækkelsen.

Vækstprognose opjusteres for Eurozonen

I Eurozonen steg konjunkturindikatorerne yderligere fra allerede høje niveauer og signalerede, at væksten accelererede yderligere i 4. kvartal. Der er således stadig tegn på at robust efterspørgsel på de globale markeder kompenserer for de negative effekter i valutamarkedet, hvor euro blev styrket 14% over for USD i 2017. Den positive nyhedsstrøm førte også til en opjustering i Den Europæiske Centralbanks vækstprognose for de kommende år, mens inflationsprognosen fortsat peger på meget svag fremgang i inflationen.

Den Amerikanske Centralbank hæver rente og vækstprognose

I USA udviklede konjunkturindikatorerne sig robust, og flere ligger på de højeste niveauer siden midten af 00’erne. På arbejdsmarkedet er der stadig en robust jobskabelse og arbejdsløsheden på 4,1% er den laveste siden starten af årtusindskiftet. Det har løftet forbrugertilliden og sat gang i forbruget, hvilket ses i detailhandlen, der oplever accelererende vækst i omsætningen. Den amerikanske centralbank (FED) hævede som ventet renten med 0,25 %-point til 1,50%, hvilket var den femte renteforhøjelse siden 2015 og forventet i markedet. Samtidig løftede FED forventningerne til væksten de kommende år, mens inflationsforventninger og renteforventninger blev fastholdt. Udover de robuste økonomiske nøgletal afspejler de højere vækstforventninger til 2018 og 2019 positive effekter fra den kommende skattenedsættelse, hvor flere af tiltagene træder i kraft allerede i 2018.

Kinesisk stabilitet og stigende råvarepriser

I Kina afholdt kommunistpartiet den årlige økonomiske konference, som bød på mindre justeringer af fremtidige vækstmål. Uden at angive specifikke tal for BNP-væksten lægger man vægt på stabilitet i væksten (sandsynligvis omkring de 6,5%), samtidig med at der skal arbejdes på at øge kvaliteten af væksten, så den fremadrettet bliver mere bæredygtig. Kombinationen af robust global vækst og kinesisk stabilitet understøttede råvaremarkederne, og olieprisen endte 2017 i det højeste niveau i 2½ år.

Allokering

I lyset af ovenstående ser vi positivt på den økonomiske udvikling og fastholder vores overvægt på aktier og undervægt på obligationer.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger december 2017 siden start Start dato
Balance AA* 0,1 % 0,7 %  0,7 %  21.06.2017
Balance A 0,3 % 3,7 % 31,2 %  28.01.2014
Balance AKK* 0,5 % 0,7 %  0,7 %  21.06.2017
Balance B 0,7 % 6,6 % 62,3 %  01.10.2012
Balance C 0,9 % 7,4 % 11,6 %  05.05.2015
Globale Aktier 1,3 % 8,9 % 101,4 %  01.10.2012

* Afdelingen starter i juni 2017 og har derfor kort historik.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. 2017 blev endnu et godt investeringsår, hvor vi så et synkront opsving, med positiv vækst og stigende tillidsindikatorer fra verdens store regioner.
  2. Aktier gav årets højeste afkast, efterfulgt af obligationer fra Emerging Markets og virksomhedsobligationer.
  3. Årets laveste afkast kom fra stats- og realkreditobligationer og EUR blev styrket med 14% overfor amerikanske dollar.
  4. De amerikanske aktier satte en række kursrekorder, men med styrkelsen af EUR, har vi som dansk investor fået de højeste afkast fra danske og europæiske aktier, samt aktier fra Emerging Markets.
Investeringsstrategi

Igennem 2017 har Balance afdelingerne været placeret med en neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer, og senest har aktier været overvægtet med ca. 2%-point. Afdelingernes aktieandel har på baggrund af både aktieudvælgelse og regionsallokering haft en højere risiko end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og realkreditobligationer. På obligationsdelen har afdelingerne haft en overvægt i realkreditobligationer i forhold til statsobligationer. Kreditobligationer har været neutralt allokeret, men afdelingerne har været placeret lidt mere sikkert end benchmark med en overvægt i Europa. Danske obligationer er undervægtet. Afdelingerne har været overvægtet i USD som følge af investeringen i amerikanske virksomhedsobligationer.

Aktier

Aktieinvesteringerne i Balance afdelingerne er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Aktiemarkederne sluttede året godt med positive afkast over hele linjen. Den samlede aktieportefølje gav et afkast på ca. 10,0% i 2017 og de positive bidragsydere til performance var en overvægt i Europa, Emerging Markets og Danmark, samt en undervægt i amerikanske aktier.

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i Balance afdelingerne er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange obligationer og PFA Invest Udenlandske obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden enkeltinvesteringer i danske obligationer og kreditobligationer.
Obligationer sluttede året af med små negative afkast i december, som følge af generelle rentestigninger. I 2017 gav danske stats- og realkreditobligationer positive afkast som følge af små rentefald, og specielt realkreditobligationer gav flotte afkast da de også nød godt af store opkøb fra udenlandske investorer. Danske obligationer gav et afkast på -0,2% i december og 1,0% i 2017, mens udenlandske obligationer gav et afkast på -0,2% i december og -0,1% i 2017.
Kreditobligationer sluttede året af med et afkast på 0,3% i december, hvilket var på niveau med benchmark. I 2017 gav kreditobligationer et samlet afkast på 5,9%.

Allokering

Vi fastholder risikoen i afdelingerne med en overvægt i aktier, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til obligationer. Overvægten i aktier er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og realkreditobligationer. Kreditobligationer er neutralt allokeret, men afdelingen er placeret lidt mere sikkert end benchmark med en overvægt i Europa. Danske obligationer er undervægtet.