Hvad er PFA Invest?

Investering med PFA Invest

Det er enkelt at investere med PFA Invest. Vi anbefaler en kombination af forskellige afdelinger i PFA Invest, så du får en portefølje, der passer til din risikoprofil.

Hvad er PFA Invest?

PFA Invest er en investeringsforening oprettet af PFA for alle investorer. Den er oprettet efter bestemmelserne i lov om investeringsforeninger og er under tilsyn af Finanstilsynet.

Investeringsforeninger er en langsigtet opsparingsform, som giver dig fordele, som ellers er forbeholdt de største investorer. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. 

Gennem en investeringsforening udnytter du eksperternes investeringskompetencer, mens du samtidig får spredt din risiko på dine investeringer.

Det får du med PFA Invest

Ved at investere din opsparing i PFA Invest udnytter du som investor den ekspertise, som eksperterne i PFA Asset Management har opbygget gennem mange år.

PFA Invest kan endvidere give dig den rigtige risikospredning mellem aktier og obligationer. Det sikrer også, at dine aktieinvesteringer spredes på mange aktieselskaber, og at dine obligationer har den rigtige løbetid og sikkerhed.

Endelig har PFA Invest et af markedets laveste omkostningsniveauer fordi PFA Invest, ligesom PFA Pension, er uafhængig og ikke skal tjene penge til aktionærer, men alene tilgodeser sine kunder.

Når du har truffet beslutning om at investere din opsparing gennem PFA Invest, skal du også sikre, at det bliver i overensstemmelse med din tidshorisont og din risikoappetit.

Gode råd inden du investerer

Test din risikovillighed

Vi anbefaler altid, at du tester din risikovillighed. PFA har udviklet en række værktøjer, hvor du på grundlag af en række spørgsmål kan få en vurdering af dig selv som investor og en anbefaling af porteføljesammensætning til netop dig.

Risikoappetit er forskellig

Nogle investorer vil gerne selv øve indflydelse på sammensætningen af deres opsparing og sikre, at den har den rigtige sammensætning til den tidshorisont og risikoprofil, som gælder for netop dem.

Andre investorer vil helst have eksperterne til at styre deres investeringer. PFA vil gerne rådgive dig, men for at kunne gøre det med den kvalificerede anbefaling, vi i PFA altid ledsager vores rådgivning med, er vi nødt til at stille dig en række spørgsmål for at sikre, at vi rammer rigtigt.

Risikoprofil

Risikoprofilen spiller også en stor rolle. Den er en sammenvejning af din risikokapacitet (din økonomiske evne til at modstå tab som følge af investeringsrisici) og din risikovillighed (din villighed til at påtage dig investeringsrisici i forventning om et højere afkast). En højere risikoprofil er som regel forbundet med en lang tidshorisont, så evt. tab kan blive vundet ind igen på længere sigt.

Risikomærkning af investeringsprodukter

Alle investeringsmuligheder skal risikomærkes efter ”bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter” nr. 345 af 15.04.2011.

Grøn

Mærkningen omfatter ”investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue”.

Gruppen omfatter typisk stats- og realkreditobligationer udstedt i Danmark samt andre statsobligationer, udstedt i eurolande.

Gul

Gul mærkning omfatter ”investeringsprodukter, hvor der er risiko for at hele det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue”. Gruppen omfatter typisk børsnoterede aktier, udenlandske realkreditobligationer og andre statsobligationer som ikke er omfattet af grøn mærkning samt investeringsforeningsbeviser.

Rød

Rød mærkning omfatter ”investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue”.

Gruppen omfatter finansielle instrumenter som swaps, futures, optioner samt investering i hedgefonde.

Mærkning i PFA Invests afdelinger

Alle PFA Invests afdelinger er omfattet af gul mærkning, da investeringsbeviser indgår her, uanset hvilke aktier eller obligationer de investerer i. Mærkningen fremgår endvidere af de enkelte afdelingers faktaark og prospekter.

Ønsker du rådgivning om investering?

Klik på nedenstående link for at booke investeringsrådgivning, så bliver du kontaktet af en investeringsrådgiver.

 

Investering for virksomheder

For investorer, der ønsker rådgivning som virksomhed, institution, fond eller lignende kan investeringsguide til virksomheder benyttes.

Hvis du ønsker PFA skal rådgive dig om investering, kan du indgå en aftale om investeringsrådgivning i PFA.

Herudover har vi også en række gode råd i overensstemmelse med den lovgivning, som er gengivet i ”bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel” nr. 747 af 07.06.2017. Bekendtgørelsen er den danske implementering af EU’s MiFID direktiv (”markets in financial instruments directive”). 

Gode råd inden du investerer

Som tommelfingerregel kan du stille dig en række spørgsmål, inden du investerer din opsparing:

  • Hvad er formålet? Herunder ligger hensynet til din tidshorisont: Er det opsparing, du regner med at skulle bruge, og som skal være til rådighed til et givet formål indenfor en kortere årrække, eller er det opsparing, som skal give et højt afkast over en lang årrække?
  • Din holdning til at løbe risici spiller også ind: Er du villig til at løbe en højere risiko mod en forventning om til gengæld på langt sigt at opnå et højere afkast, eller ønsker du en sikker investering?
  • Hvor stor en risikokapacitet har du? Her ligger hensynet til, at investeringen af din opsparing ikke må ske med en så stor risiko, at det kan påvirke din økonomi og levestandard negativt i urimelig grad på hverken kort eller langt sigt.
  • Har du den nødvendige viden om investeringsmarkederne til at kunne træffe beslutningerne? De finansielle markeder indeholder risici, og jo højere risikoen er, jo større viden og indsigt kræver det af den enkelte.

Alt det forsøger vi så at sammenfatte, når vi anbefaler, at du tester dig selv og din opsparing. Under sammensætning af din opsparing kan du se eksempler på en række helt konkrete forslag til sammensætning af din opsparing på afdelinger i PFA Invest.

Rådgivning om investering i PFA Invest?

Hvis du ønsker rådgivning om investering af din opsparing i PFA Invest, skal du efter denne lovgivning indgå en aftale om investeringsrådgivning i PFA. Du kan se på kontakt en rådgiver, hvordan du kommer i forbindelse med en rådgiver i PFA.

Hvem kan investere?

Næsten alle former for opsparing kan placeres i PFA Invest. Eksempelvis:

  • Frie midler
  • Pensionsmidler
  • Selskabers midler
  • Fondes midler

PFA Invest er forbeholdt danske investorer

Prospektet er godkendt af Finanstilsynet i Danmark, men er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder, og PFA Invest må således ikke sælges eller markedsføres over for potentielle investorer uden for Danmark.