skat

Beskatning af afkast i form af udbytte, kursgevinst og kurstab etc. tager udgangspunkt i, om en afdeling er aktiebaseret eller obligationsbaseret. Investeringer i afdelingerne kan komme fra mange juridiske enheder og i det følgende vil beskatning fra personers frie midler, personers pensioner, midler under virksomhedsskatteordningen, selskabers midler og fondes midler blive gennemgået. For disse investortyper er gældende, at alle er skattepligtige i Danmark.

Investeringer fra øvrige investortyper herunder investeringer fra udenlandske juridiske enheder vil ikke blive gennemgået, og for disse investorer henvises til egne rådgivere.

Frie midler

Beskatningen af afdelingens opgjorte minimumsindkomst (optjent udbytte, renter mv.) samt eventuelle frivillige udlodninger sker efter reglerne i personskatteloven og relaterer sig til, om afdelingen er obligationsbaseret eller aktiebaseret. Gevinst og tab ved afståelse af andele i afdelingerne beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst. Gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst.

Pension

Beskatning sker efter pensionsafkastbeskatningsloven med en pensionsafkastskat på 15,3%. Udbytte udloddes uden fradrag for acontoskat.

Midler fra virksomhedsskatteordningen

Må ikke placeres i foreningens afdelinger, da dette er at betragte som en hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen.

Midler fra selskaber
Udbytte samt gevinst og tab indgår i selskabsindkomsten. Beskatning sker efter lagerprincippet.
Midler fra fonde

Investeres under hensyntagen til de enkelte fondes egne bestemmelser i vedtægterne. Der vil under visse forudsætninger være mulighed for at vælge mellem realisationsbeskatning eller lagerbeskatning.

Bemærk

Du kan læse mere om investeringsforeninger og skat og se eksempler på skatteberegninger her.

De generelle regler for beskatning, som gennemgås her, for afdelinger med minimumsbeskatning omfattet af ligningslovens § 16 C, som pt. er de eneste Investeringsforeningen PFA Invest udbyder.

Beskrivelsen af skat er ment som en generel information og dækker ikke over alle scenarier. Som udgangspunkt er indholdet korrekt og ajourført, men der tages forbehold for eventuelle fejl, mangler, ny lovgivning m.v. Investorer opfordres derfor til at søge individuel skatterådgivning.