Markedskommentar januar 2019

2018 sluttede negativt

2018 blev et svært år for de globale aktiemarkeder, som efter yderligere fald i december endte året med kursfald på alle de store børser. Ved indgangen til 2019 tyder vækstindikatorer på, at den globale vækst er gradvist aftagende, men fortsat vil forblive over det potentielle niveau i flere økonomier, herunder den amerikanske, og dermed bidrage til stigende kapacitetspres. Flere centralbanker strammede i december pengepolitikken, men bekymring blandt investorer for aftagende vækst, handelskonflikt, Brexit og faldende oliepriser førte til faldende renter. Vores ledende indikatorer for den økonomiske udvikling signalerer forsigtighed.

Markant skift i stemningen

I december faldt aktiekurserne på alle de store markeder. Kursfaldene var specielt kraftige i USA, hvor bl.a. S&P 500 indekset faldt med 9,2 %, og vendte et lille plus for året til et minus. December har ellers historisk været blandt de måneder på året som har genereret de højeste afkast, og kursfaldet var det største fald i en december måned siden 1931. De seneste par måneder er der sket et markant skift i stemningen i markedet, og fokus er i stigende grad rettet mod risikoen for faldende indtjening i virksomhederne i takt med at den globale vækst modererer. Bekymringerne samler næring fra profit warnings, faldende oliepriser og skuffende vækstindikatorer. Senest har et markant fald i det amerikanske ISM indeks understreget, at USA ikke er immun overfor svaghed set i andre dele af verden. Stemningsskiftet ses tydeligt i korrelationen mellem aktier og obligationer. Hvor obligationsmarkedet frem til november var nogenlunde upåvirket af aktiekursfaldene, har der siden midt-november været en mere tydelig trend ud af risikofyldte aktier og kreditobligationer og ind i sikre statsobligationer, hvilket har fået renten til at falde.

Vækstafmatningen er mest tydelig i Europa og Kina, men vores ledende indikatorer for USA begynder også at vise tegn på mildt stress, hvilket maner til forsigtighed. Udviklingen følges løbende, men indtil videre vurderes sandsynligheden for en amerikansk recession og dermed dybere global vækstopbremsning som værende lav i 2019. Det forekommer dog sandsynligt at global vækst i 2019 bliver lavere end tidligere antaget. Efter kursfaldene i aktiemarkedet er der allerede inddiskonteret en tydelig opbremsning i virksomhedernes indtjening. De kommende måneder vil vise om markedet er løbet for langt i forvejen, hvilket kan give plads opad, eller om den mere negative stemning bider sig fast i realøkonomien og giver en fortsat sur stemning på markedet.

Fed hæver renten, autopiloten slås fra

I USA hævede den amerikanske centralbank – Fed - renten til 2,50 % i december, men neddroslede samtidig forventningerne til vækst og inflation i 2019 en smule. Fed venter at kunne hæve renten to gange i 2019, hvilket er én renteforhøjelse mindre end ved forrige prognose. Feds chef - Jerome Powell - gav et klart signal om, at kommende nøgletal kan blive afgørende for om Fed holder sig til den udlagte sti. Det tyder samtidig på at autopiloten med kvartalsvise renteforhøjelser, er slået fra. Powell nedtonede dog også de bekymrende signaler fra markedet og anså risiciene til prognosen som værende balancerede, hvilket førte til aktiekurs- og rentefald og bekymring om, hvorvidt Fed vil stramme pengepolitikken unødvendigt meget. Renten på 10-årige amerikanske statsobligationer er faldet 60 basispunkter siden oktober til 2,65 %. Det er det laveste niveau siden januar 2018.

I januar blødte Jerome Powell imidlertid yderligere op, og anerkendte at markedet sender signaler om nedadrettede risici til udviklingen. Han understregede, at Fed kunne udvise større tålmodig og dermed udskyde kommende stramninger, hvis det blev vurderet passende. Markedet priser nu en større sandsynlighed ind for en rentesænkning end en renteforhøjelse.

ECB stopper opkøbsprogrammet

Den Europæiske Centralbank – ECB – besluttede ved mødet i december at fastholde renterne på de nuværende lave niveauer, mens opkøbsprogrammet af obligationer blev stoppet ved årets udgang. Draghi understregede, at renten tidligst ventes at blive hævet efter sommeren 2019, og at man vil fortsætte med at geninvestere obligationer, som udløber, endnu længere tid. Den forsigtige opstramning i ECB's pengepolitik var ventet i markedet. Det er dog stadig usikkert, om væksten i Eurozonen er tilstrækkelig robust til at skabe det kapacitetspres, som er nødvendigt for, at ECB kan hæve renten i 2019. Her er det bekymrende, at vækstindikatorer fra virksomhederne fortsat falder og dermed signalerer aftagende vækstmomentum. 

Europa tynges stadig af politisk uro

Brexit er en væsentlig bekymring i Europa. Her er fokus rettet mod midt-januar, hvor det britiske parlament ventes at stemme om den aftale som Theresa May har forhandlet med EU. Det er stadig højst usikkert, hvad udfaldet bliver og ikke mindst, hvad der vil ske, hvis aftalen bliver nedstemt. En eventuelt hård Brexit kan få betydelige negative konsekvenser for de integrerede europæiske produktionskæder både i Storbritannien og resten af EU og der burde derfor kunne findes politisk vilje til en bedre løsning. Mens de politiske sværdslag udkæmpes i parlamentet i Storbritannien, er Frankrig ramt af gadeprotester mod Macron's reformprogram. Det har påvirket franske vækstindikatorer negativt. Italien er kommet til enighed med EU-kommissionen om budgettet. Det har givet lidt ro til italienske statsobligationer og ført til rentefald på omkring 80 basispunkter. I Sverige hævede Riksbanken renten til -0,25 % fra de minus 0,50 %, som den har ligget på siden starten af 2016.

Kina svækkes

Kinesiske vækstindikatorer er aftaget i december og tegner et billede af svag vækst, hvilket i Kina betyder vækst omkring 6-6½%. Til sammenligning voksede Kinas BNP med 6,9% i 2017. Det er specielt industrien, som viser svaghed, mens servicesektoren holder et robust niveau. Myndighederne har lempet finanspolitikken det seneste kvartal, men resultaterne har indtil videre været beskedne. I december udtrykte myndighederne vilje til at øge tiltagene og centralbanken annoncerede at bankernes reservekrav vil blive lempet, hvilket skaber plads til øgede udlån. Det bestyrker troen på, at væksten vil stabilisere sig i løbet af 2019. Handelskonflikten med USA er stadig en af de største risikofaktorer for det kommende år. Både præsident Trump og Xi har udtrykt optimisme med hensyn til forhandlingerne, men mange og store knaster mangler endnu at blive adresseret. Imens der forhandles er truslen om højere toldsatser blevet udskudt, indtil videre frem til starten af marts.

Olieprisen tager kraftigt dyk

Siden starten af oktober er olieprisen faldet 31 %, til niveauer sidst set i 2017. Stort udbud og OPECs svære proces med at komme til enighed om en produktionsbegrænsning har bidraget til prisfaldet, men der er også bekymring for, at aftagende vækstmomentum vil dæmpe efterspørgslen. Oliesektoren udgør en væsentlig andel på aktie og kreditmarkederne, og har bidraget til den negative prisudvikling her. Samtidig reduceres inflationspresset, hvilket er med at presse renterne længere ned. De positive effekter fra lavere forbrugerpriser fx på benzin ventes dog først at materialisere sig i nøgletallene i løbet af året.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger December 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA -0,8 % -1,5 %  -0,8 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A -2,1 % -2,7 % 27,9 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende -3,3 % -4,3 %  -3,3 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B -4,5 % -4,7 % 55,3 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C -6,1 % -5,7 % 5,9 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier -9,4 % -6,3 % 90,1 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. I december blev aktiemarkeder over hele verden ramt af store kursfald. PFA Invest globale aktie afdeling sluttede december med et fald på -9,4 %.
  2. Ved udgangen af 2018 har globale aktier givet et afkast på -5,4%, hvor amerikanske aktier klarede sig bedst med et afkast på -1,0 %. Danske, europæiske og Emerging Markets aktier klarede sig dårligst med afkast på ca. 11,0 %.
  3. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. -1,5 % og -5,2 % i 2018, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det laveste afkast.

Set med investeringsbriller blev 2018 et utroligt vanskeligt og uroligt år. De mange rutsjeture på finansmarkederne begyndte allerede fra årets start og fortsatte helt frem til udgangen af året. Resultatet blev et år hvor alle ledende aktieindeks faldt, hvor kreditobligationer gav negative afkast og hvor stats- og realkreditobligationer oplevede marginalt positive afkast.

2018 startede ud med et synkront opsving i de store regioner, hvilket fik aktier til at stige fra årets start. Optimismen i aktiemarkedet sluttede dog brat i februar som følge af tegn på stigende inflation og dermed stigende renter, og volatiliteten i aktiemarkedet steg markant og tog risikofyldte aktiver med sig i et markant fald. Der var fortsat tro på at væksten ville fortsætte, men markedet blev ramt af en strøm af negative nyheder, herunder starten på handelskrigen mellem USA og Kina/resten af verden. Vi var gået ind i 2018 med en overvægt af aktier, som vi fastholdte gennem 2. og 3. kvartal. I 2. kvartal steg aktierne og inkl. styrkelsen af USD var afkastet på aktier tilbage i positivt leje. I 3. kvartal knækkede europæiske og emerging markets aktier sammen og performance i aktieporteføljen faldt, da amerikanske aktier og USD var den klare vinder. Porteføljen var indtil 3. kvartal overvægtet i europæiske og emerging markets aktier, mod en undervægt i amerikanske aktier. I 3. kvartal blev porteføljen omlagt med en større position i amerikanske aktier, mod reduktion i europæiske aktier og emerging market aktier og tillige med et mere defensivt tilt. Europa var hårdt ramt af både italiensk gældskrise, tyrkisk uro og forestående Brexit, uden yderligere afklaring. Porteføljens performance i forhold til benchmark bundede sidst i 3. kvartal. I løbet af 4. kvartal ændrede vi igen fokus og undervægtede amerikanske aktier, mod en overvægt af emerging markets aktier og samtidig undervægtede vi aktier i porteføljen, så porteføljen var positioneret mod yderligere markedsuro, og performance var positiv i 4. kvartal. Kreditobligationer endte ligesom aktier året med negative afkast, da de blev ramt af faldende oliepris og information om at ECB stopper deres obligationsopkøbsprogram ved udgangen af 2018. Obligationer bidrog positivt til afkastet, da renten på danske obligationer, efter rentestigninger frem til februar, faldt støt frem til slutningen af året.

Ejendomme blev tilkøbt i juni, og bidrog positivt til performance i Balance afdelingerne.

Investeringsstrategi

I december blev risikofyldte aktiver udfordret på alle fronter, og både aktier og kreditobligationer faldt markant tilbage. Porteføljen var godt positioneret til dette med tilt til defensive aktier og en undervægt i både aktier og kreditobligationer.

I december mindskede vi vores allokering til aktier til en undervægt på 3 % - 5 % alt efter Balance afdeling. Givet at vi er sencyklisk og langt henne i opsvinget, mener vi, at risikoen i porteføljen skal holdes nede, med mindre vi ser opjusteringer på nøgletalsfronten igen. Aktier, kreditobligationer og danske obligationer er undervægtet, mod en overvægt i ejendomme.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.

Samlet set så vi faldende aktiekurser på tværs af alle regioner i 2018, med Emerging Markets (-10,1 %) og Europa (-10,5 %) som de største tabere. USD styrkelsen betød at amerikanske aktier kom bedst gennem året (0,8 %). December var årets værste måned, hvor globale aktier faldt -8,5 %.

Aktieporteføljen gav et afkast på -8,3 % i december, hvilket er 0,2% bedre end benchmark. Amerikanske aktier gav -9,9 % i december, Europa faldt -5,5%, danske aktier faldt -3,7 % og Emerging Market aktier fald -3,6% målt på benchmarkniveau.

Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

For 2018 gav aktieporteføljen et afkast på -7,6 % mod afkast for benchmark på -3,9 %.

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Porteføljen investerer desuden direkte i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på 0 % i december mens udenlandske statsobligationer gav 1,4 %. År til dato har danske obligationer givet et afkast på 0,4 %, mens udenlandske statsobligationer har givet -0,2 %. Stats- og realkreditobligationer er undervægtet med ca. 5 %.

Kreditobligationer gav et afkast på -0,5 % i december, da spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet markant for tredje måned i træk. Kreditobligationer har haft meget svære kår i december, som i hele 2018. For 2018 er afkastet -4,2 %, hvilket er bedre end markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet med 2,8 %.

Ejendomme

I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at investere ca. 8 % af midlerne i en obligation, der har en underliggende eksponering mod primært københavnske kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et afkast på 3,5 %.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for januar 2019 her.