Markedskommentar marts 2019

Aktier løftes yderligere

Aktiekurserne fik endnu et løft i februar efter det stærke comeback i januar og renterne faldt yderligere. En væsentlig faktor til denne udvikling var lempelige signaler fra den amerikanske centralbank. Derudover er der positiv fremgang i forhandlingerne mellem USA og Kina, og kinesiske nøgletal bekræfter at økonomien stimuleres. Amerikanske nøgletal tegner et billede af aftagende vækst i overensstemmelse med forventningerne, mens nyhedsstrømmen i Europa overvejende har været skuffende svag.

Tigerspring i kinesiske aktier

I februar steg globale aktier med omkring 5 % og år til dato er aktiekurserne oppe med 12 %. Hvor udviklingen i starten af året tydeligvis var en reaktion på oversolgte aktiemarkeder i december, har kursstigningerne den seneste måned været båret af lempelige toner fra centralbankerne, kinesisk kreditvækst og fremgang i forhandlingerne mellem USA og Kina. Specielt kinesiske aktier har haft en stærk start på året og er steget 26 % efter store fald i 2018 og er dermed officielt tilbage i et ”Bullmarked”. Det har også smittet positivt af på amerikanske aktier, hvor det industritunge Dow Jones indeks kun er ca. 3 % fra toppen i 2018. De globale aktiemarkeder ser ud til nu at have indregnet en forholdsvis høj sandsynlighed for en handelsaftale til foråret. Europæiske aktier er også steget i år, men tynges af regionens svage nøgletal og høje politiske usikkerhed. En forudsætning for, at aktiekurserne kan fortsætte den positive trend, er, at globale vækstindikatorer bremser faldet og begynder at pege lidt opad.

Handelskonflikt kan dreje fra øst til vest

Forhandlingerne mellem USA og Kina udvikler sig positivt. Udmeldingerne fra Beijing og Washington tyder på, at parterne kan blive enige om en form for aftale de kommende måneder. Trump har på den baggrund udskudt en planlagt forhøjelse af toldsatsen på kinesiske varer, som ellers skulle være trådt i kraft pr. 1. marts. Risikoen for en potentiel handelskonflikt mellem USA og Europa er samtidig blevet mere aktuel, efter at det amerikanske handelsministerium afleverede en rapport til præsidenten, som vurderer, om den store import af udenlandske biler udgør en trussel mod den nationale sikkerhed. Indholdet af rapporten er endnu ikke offentliggjort, men givet paralleller til en tilsvarende rapport om stål og aluminium vil det ikke være en overraskelse, hvis rapporten anbefaler forhøjede toldsatser på bilimporten. Specielt Europa ventes at komme i fokus, hvis Trump vælger at følge op på sådanne anbefalinger. Han har frem til midt-maj, til at forholde sig til rapporten. 

Robust amerikansk vækst i et lavere gear

Amerikanske nøgletal har tegnet et blandet billede af den økonomiske tilstand. BNP-væksten i 4. kvartal aftog til 2,6 % (annualiseret) fra 3,4 % kvartalet før (se figur 3), mens den årlige vækst i 2018 landede på 2,9 %. Fremgangen i beskæftigelsen er fortsat ufortrødent og sikrer sammen med gradvist stigende lønninger et robust privatforbrug. Fed bekræftede ved rentemødet i starten af februar, at rentestigninger var sat på pause, da usikkerhed om vækst i Kina og Europa, udfaldet af Brexit og usikre aktiemarkeder overskyggede robust indenlandsk vækst. Moderat inflation i underkanten af centralbankens inflationsmål muliggør en sådan vent-og-se politik.

Svage europæiske vækstindikatorer

I Eurozonen har vækstindikatorer overvejende bevæget sig nedad. Specielt fremstillingssektoren sender signaler om en igangværende mild recession, som er mest tydelig iblandt industrien i Tyskland og Italien. Når den stadig kun betegnes som mild, skyldes det, at virksomhederne ikke er begyndt på større fyringsrunder og at servicesektoren stadig ser ud til at fastholde moderat fremgang i væksten og sikre et fortsat fald i arbejdsløsheden (se figur 4). Tysk BNP steg med 0,02 %. i 4. kvartal og undgik dermed at havne i recession efter negativ vækst i 3. kvartal. Italien har med to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst været i recession i 2. halvår af 2018, og vækstindikatorer tyder på, at recessionen er fortsat ind i 2019. Det har dog endnu ikke ført til stigende arbejdsløshed i Italien, men et fortsat faldende BNP er gift for holdbarheden af landets høje gæld, og risikoen for en negativ markedsreaktion, hvor italienske renter stiger yderligere, er markant.

Figur 3: USA BNP-vækst og vækstbidrag fra sektorer
 
Figur 4: Arbejdsløsheden er faldende i eurolandene
 

Kina giver europæisk håb

De seneste tal for udlånsvæksten i Kina har vist en overraskende stor stigning i adgang til kredit. Det er et af de første konkrete beviser på, at myndighedernes anstrengelser for at kickstarte den slunkne vækst begynder at virke. Ved den årlige kongres i kommunistpartiet, som løber af stablen i starten af marts, ventes det, at man vil vedtage flere tiltag for at stimulere væksten i privatforbrug og infrastrukturinvesteringer, herunder en momsnedsættelse og øgede rammer for investeringer i infrastruktur. Samtidig ventes målet for BNP-væksten at blive sænket til 6 % / 6,5 % i 2019. Til sammenligning voksede økonomien med 6,6 % i 2018. Det er godt nyt for europæisk eksport til Asien, som stort set har udviklet sig fladt siden starten af 2018.

Brexit nærmer sig deadline

Usikkerheden om Storbritanniens udtrædelse af EU er stadig høj. Det britiske parlament ser ud til, at kunne enes om, at man ikke ønsker en hård Brexit, hvor man træder ud af EU uden en aftale, men ellers er det småt med enigheden om, hvad man gerne vil. Imens tikker uret mod deadline d. 29. marts, hvor Storbritannien udtræder. Henover 12.-14. marts skal parlamentet stemme om først Theresa May’s aftale, dernæst om man ønsker en hård Brexit, og på tredjedagen om der skal ansøges om en forlængelse af fristen slut-marts. Hvis May får opbakning til aftalen, vil det fjerne et væsentligt risikoelement i Europa og kan give yderligere medvind til aktiemarkederne.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger Februar 2019 2019 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 0,6 % 2,2 %  1,4 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 1,2 % 3,7 % 32,7 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende 1,9 % 5,6 % 2,1 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B 2,1 % 6,5 % 65,4 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C 2,8 % 8,3 % 14,6 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier 3,0 % 10,8 % 110,6 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger.

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. Den positive udvikling fra januar fortsatte ind i februar, hvor både aktier og obligationer gav positive afkast. Specielt aktierne gav gode afkast og PFA Invest globale aktieafdeling sluttede februar med en stigning på 3,0 % og 10,8 % for 2019.
  2. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. 2,2 % og 8,3 % i 2019, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.

Februar blev endnu en måned med positive afkast for både aktier, kreditobligationer, samt stats- og realkreditobligationer. Danske aktier blev månedens højdespringer med at afkast på +6 %, mens europæiske og amerikanske aktier gav et afkast på +4 % og emerging markets-aktier trak lidt ned med +1 % i afkast. Alle regioner endte med pæne stigninger i februar såvel som år til dato.

Stigningerne kommer i en periode, hvor der er fornyet bekymring om væksten, samtidig med at indtjeningen i virksomhederne falder lidt tilbage og der endnu ikke er leveret på handelsaftalen mellem US og Kina. At aktier skulle komme så hurtigt tilbage efter 4. kvartals dramatiske nedtur er overraskende i det lys. For at retfærdiggøre de markante stigninger skal vi se øgede forventninger til vækst og indtjening i den kommende tid. Det var især da markedet tolkede at den amerikanske centralbank tog yderligere rentestigninger af bordet, vi så at stigningerne accelerere.

Renterne er fortsat på meget lave niveauer, og handler indenfor et smalt spænd. Renteforskellen mellem kredit- og statsobligationer er fortsat faldende, efter at have toppet ultimo 2018. Arbejdsløsheden er fortsat meget lav i USA, men konjunkturindikatorer er bøjet af og kommer ud under forventningerne.

Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24 måneder er primært handelskrig, overraskende stram pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst i Kina.

PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. 2,2 % og 8,3 % i 2019, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.

Investeringsstrategi

I februar har aktier (+3,7 %) og kreditobligationer (+1,0 %) givet markant bedre afkast end stats- og realkreditobligationer (+0,1 %). Vi er let undervægtet i aktier og kreditobligationer, men porteføljens afkast følger fortsat fint med benchmark. Stats- og realkreditobligationer er markant undervægtet, mens afdelingerne har stor overvægt af ejendomme. kreditobligationer ser attraktivt ud på den korte bane, til trods for at de har leveret op mod 4 % i årets første to måneder, primært fordi vi ikke ser en stigning i konkursraten på den korte bane og den øgede rente derved bidrager til merafkast i forhold til stats- og realkreditobligationer.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og emerging markets.

Februar har været en stærk aktiemåned hvor alle regioner gav positive afkast, og vi ser fortsat cykliske aktier performe bedst. I februar endte danske aktier med et afkast på +6 %, USA og Europa +4 % som de største vindere, mens emerging markets-aktier gav 1 % og japanske aktier gav 0,7 %.

Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 3,7 % i februar, hvilket svarer til benchmark.

Emerging market-aktier er fortsat overvægtet på bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i overensstemmelse med vores forsigtige syn på aktiemarkedet som værende til den dyre side. Aktier er let undervægtet. Den seneste tids markante stigning til aktier ændrer ikke dette.

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Porteføljen investerer desuden direkte i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på 0,1 % i februar, mens udenlandske statsobligationer gav -0,4 %. Benchmark for obligationer gav 0,2 %. Stats- og realkreditobligationer er undervægtet med ca. 6 %.

Kreditobligationer gav et afkast på 1,0 % i februar, da spændet mellem kredit- og statsobligationer fortsat falder. Kreditobligationer er undervægtet med 2 %. Vi er positive på kreditobligationer på den løbende merrente, men ikke så optimistiske på kursopskrivninger fra yderligere fald i spændet mellem kreditobligationer og statsobligationer.

Undervægten i obligationer og kreditobligationer skal ses i sammenhæng med investeringen i ejendomme som udgør en overvægt.

Ejendomme

Ejendomme gav 0,2 % i februar, og performer som forventet. Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast der kan måle sig med kreditobligationer på 12 måneders sigt.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for marts 2019 her.