Markedskommentar - september 2019

Rentefald og handelskonflikt

August gjorde sig bemærket ved markante rentefald og en eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina. Globale aktier gav et negativt afkast på knap 2 %. (i DKK) efter et kursfald i starten af måneden, hvor nye toldsatser på import fra Kina blev annonceret i USA. Vækstindikatorer har henover sommeren vist tegn på stabilising på lave niveauer efter at have fulgt en faldende trend siden starten af 2018. Fremadrettet er de nedadrettede risici øget som følge af handelskonflikten og Brexit, men de opvejes delvist af udsigten til pengepolitisk stimulans fra centralbankerne.

Politik driver markedet

Det er stadig den politiske udvikling, som er drivende kraft på de globale obligations- og aktiemarkeder. Da amerikanerne i starten af august annoncerede nye toldsatser på den resterende del af importen af varer fra Kina, faldt aktiekurserne ca. 5 % og amerikanske 10-årige obligationsrenter faldt 0,4 %-point. Aktierne har indhentet lidt af det tabte i løbet af måneden, men renterne er fortsat med at falde. Rentefaldende understøttes af klare signaler fra Fed og ECB om lempelser i pengepolitikken ved rentemøderne i september. Men de signalerer også tiltagende uro om, hvorvidt centralbankernes stimulans er utilstrækkelig til at modvirke negative effekter fra handelskonflikt og Brexit, som sætter sig i virksomhedernes investeringsplaner og husholdningernes forbrugslyst.

Rentevarsel skal ses i rette sammenhæng 

Investorernes appetit på sikre værdipapirer fik i august tyske og danske renter til at falde yderligere ned i negativt territorie.
I Tyskland faldt renten på 10-årige statsobligationer til under -0,70 %, og hele rentekurven ud til 30 år handles til negative renter. I USA ligger den 10-årige rente lige under 1,5 %, og med et fald på over 1,75 %-point siden toppen i 2018, er lange renter faldet til under korte renter, hvilket betyder at rentekurven er inverteret. Det har historisk været et pålideligt signal om, at en amerikansk recession er under opsejling, om end varslet er kommet 8 til 24 måneder før recession indtræffer. Det er imidlertid værd at bemærke, at investorernes appetit på amerikanske obligationer har fået et pænt løft, fra det stigende omfang af obligationer med negative renter i resten af verden. Det svækker rentekurvens signalværdi, når det ikke er indenlandske ubalancer, som presser renterne ned. Som investor er det også vigtigt at huske på, at rentekurven i gennemsnit er inverteret 11 måneder før amerikanske aktier topper, så der kan stadig være pæne afkast i aktiemarkedet. Men historien viser også at volatiliteten i markedet normalt øges efter en invertering af rentekurven.          

USA styrer ikke mod recession

I USA er væksten gradvist på vej ned i gear, efter at økonomien voksede med 0,5 % i andet kvartal 2019. Det har dog endnu ikke sat sine spor i arbejdsmarkedet, som fortsat strammer til og holder en robust hånd under det tungtvejende privatforbrug. Fed fokuserer dog i højere grad på de fremadrettede risici til økonomien, herunder handelskonflikt, Brexit og global afmatning, og kommunikationen har understøttet markedets forventninger og yderligere rentesænkninger i år. Ser vi på tværs af vores fremadrettede indikatorer for udviklingen i amerikansk økonomi, er der ingen, som bekræfter recessionssignalet fra rentekurven, og vi vurderer derfor at sandsynligheden for en amerikansk recession det kommende år er begrænset.

Tyskland trækker ned i Europa

I Europa fylder den anspændte udvikling i Brexit forløbet meget på markederne, hvor især pundet agerer trykventil når bølgerne går højt. Siden maj er pundet svækket knap 7 % over for danske kroner. Usikkerheden og det svage pund trækker tydelige spor til eksporttallene i resten af Europa, herunder Danmark og Tyskland, som begge oplever faldende eksport til Storbritannien. Samlet set tyder vækstindikatorer på, at væksten i Eurozonen forsat ligger omkring et svagt niveau på ca. 1 % årligt, hvor de servicetunge økonomier (Frankrig og Spanien) trækker væksten opad, mens det industritunge Tyskland risikerer endnu et kvartal med negativ vækst i 3. kvartal. Der er begyndende sprækker i dele af det tyske arbejdsmarked, som kan sprede sig mere bredt, hvis svagheden vedbliver.

Europas mange faldgrupper

Der er flere ting, som kan hjælpe til at vende udviklingen i Europa. Først og fremmest er der ECB’s rentemøde i midten af september, hvor markedet forventer en ny stor stimuluspakke. Det kan potentielt fastholde renterne ultra lave og skubbe til risikoappetitten. Dernæst er fokus rettet mod udviklingen i London, hvor spændinger i Parlamentet øger muligheden for et valg, mens risikoen for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, spøger i kollissen. Så længe Brexit er uafklaret vil det veje negativt på europæiske aktiver, mens en aftale vil kunne udløse et lettelsens suk. I Tyskland øges presset på regeringen for at lempe finanspolitikken, men de fremførte forslag om grønne investeringer virker utilstrækkelige til at give økonomien et meningsfyldt skub fremad. Det er dog værd at bemærke at Tyskland er et af de få store lande i verden, som har de økonomiske muskler til at bruge finanspolitikken mere aktivt. Det ser dog ud til, at krisen skal kradse noget dybere, før de notorisk sparsommelige tyskere griber til lommerne. Længere ude i horisonten er det stadig uafklaret, hvorvidt EU og USA når til enighed om samhandel, førend Trump tyer til toldsatser på biler for at tvinge europæerne til forhandlingsbordet. En sådan eskalering af handelskonflikten vil veje tungt på den globale risikoappetit. I den mere positive ende ser det ud til at en mere EU-venlig regering er på vej i Italien, hvilket har ført til markante rentefald i italienske obligationsrenter.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger August 2019 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 0,2 % 5,9 %  5,0 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 0,2 % 8,7 % 39,1 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende 0,1 % 12,1 % 8,4 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B -0,1 % 13,1 % 75,7 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C -0,2 % 16,5 % 23,4 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier -1,1 % 20,9 % 129,8 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger.

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. I august faldt aktierne en smule, mens renterne fortsatte med markante fald. Dermed gav aktiefondene lidt negative afkast, mens obligationsfondene i PFA Invest gav positive afkast. Fonden med udenlandske obligationer blev månedens højdespringer, da fonden var investeret med en stor overvægt i italienske statsobligationer, der oplevede store rentefald og dermed pæne kursstigninger.
  2. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. 5,9 % og 16,5 % i 2019, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.
Investeringsstrategi

Aktier er lidt undervægtet i porteføljerne, mens ejendomseksponeringen fortsat er finansieret fra obligationer, hvor vi har undervægtet stats- og realkreditobligationer. Porteføljernes afkast følger fint med markedsudviklingen på trods af den let defensive strategi.

Aktier

I august gav aktieporteføljen negative afkast på -0,5 %. Amerikanske aktier outperformede europæiske og emerging markets-aktier endnu engang. Stabile aktier fortsætter med at gøre det godt på bekostning af de cykliske aktier. Energi- og finansaktier har underperformet og de mere defensive sektorer har gjort det bedst. For året har amerikanske aktier givet et afkast på 22,5 %, europæiske 14,8 %, aktier fra emerging markets 9,5 % og en global aktieportefølje 18,0 %. 

Aktieporteføljen profiterer af eksponeringen til defensive aktier samt amerikanske aktier.  Aktieporteføljen har således i august klaret sig 0,7 %-point bedre end det globale aktieindeks, og år til dato 2,2 %-point bedre, med et afkast på 20,5 %. Europæiske aktier der udbetaler højt udbytte og europæiske value aktier trækker afkastet ned, sammen med emerging markets-aktier, mens de globale aktier trækker afkastet markant op.

Obligationer

Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på 0,3 % i august. Danske obligationer har givet 2,2 % i 2019, mens udenlandske statsobligationer har givet 8,8 % i 2019, heraf 3 % i august.

Renterne er faldet godt 0,25 %-point (målt på den 10-årige danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente er nu på -0,8 %.

Inflationen er lav sammen med væksten. Lange realkreditobligationer har givet 3,2 %, mens de korte har givet 1,0 %.

Kreditobligationer gav et afkast på 0,7 % i august. Vi er fortsat positive på kreditobligationer da de løbende giver en merrente i forhold til stats- og realkreditobligationer. År til dato har kreditobligationer givet 9,5 %. Kreditspændet er kørt ind samtidigt med at renten er faldet, og begge dele gavner kreditobligationer.

Undervægten i obligationer er placeret i ejendomme.

Ejendomme

Ejendomme gav 0,2 % i august, og når dermed op på 2,8 % indtil videre i 2019. Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast, der kan måle sig med kreditobligationer på 12-måneders sigt.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for september 2019 her.