Markedskommentar april 2018

Nu bliver det endnu mere attraktivt at investere i PFA Invest

Med nye stordriftsfordele og lavere omkostninger for kunderne gør PFA Invest sammen med vores samarbejdspartnere det nu endnu mere attraktivt at investere og få opsparingen til at yngle.

Med flere nye konkrete tiltag sænkes de gennemsnitlige omkostninger for kunder i PFA Invest, hvilket gør det endnu mere attraktivt at investere opsparingen i PFA Invests populære afdelinger.

Transparente priser og stordriftsfordele i PFA Invest

PFA Invest og PFA Bank har indgået en aftale om at forenkle priserne på formidlingsprovisionen (dækker bl.a. rådgivning) så den ensrettes til 0,5 % i alle afdelinger i PFA Invest.

Det bevirker, at formidlingsprovisionen er den samme, uanset om du ønsker en afdeling med mange eller få aktier. For de fleste afdelingers vedkommende, betyder det, at formidlingsprovisionen er blevet lavere.

I lyset af det nuværende meget lave renteniveau er det yderligere aftalt mellem PFA Invest og PFA Bank, at der på afdelingerne Mellemlange obligationer og Udenlandske obligationer ydes en særlig rabat på 0,25 %-point. Ligeledes ydes der en særlig rabat på 0,1 %-point til Balance AA. Det, synes vi, er mest fair.

Herudover har PFA Invest indgået en aftale med PFA Asset Management der sikrer at medlemmerne også fremover vil få del i konkrete stordriftsfordele. Når formuen overstiger 25 mia. kr. falder prisen på kapitalforvaltning og administration med 10 % og yderligere med 10 % når formuen overstiger 50 mia. kr.*

”Den nye aftale med PFA sikrer transparens, og at fremtidig vækst er lig med lavere priser for medlemmer i PFA Invest. Det sikrer, at vi kan tilbyde investorerne nogle af markedets laveste priser i aktivt forvaltede investeringsforeninger, hvilket vi er meget tilfredse med,” siger Peter Engberg, formand for PFA Invest.

Gode afkast kombineret med lave omkostninger har resulteret i, at PFA Invest allerede opnår topkarakter blandt de danske investeringsforeninger hos det uafhængige analysebureau Morningstar. PFA Invests forskellige afdelinger har en samlet score på 4,43 ud af 5 stjerner og ligger dermed helt i toppen. En position der nu forventes at blive styrket.**

Læs mere her

Få ekstra fordele i PFA Bank

Har du en virksomhed eller er du, eller en nærtstående, allerede i dag kunde i PFA kan du få yderligere fordele med PFA Invests største distributør, PFA Bank.

Kunder i PFA Bank får nemlig yderligere stordriftsfordele, da omkostningerne falder, jo mere de investerer i PFA Invests afdelinger. Det gør det fordelagtigt, for PFA’s kunder at samle deres opsparing i PFA Bank, hvor de vil blive tilbudt nogen af de laveste priser på markedet for investeringsforeninger.

Helt unikt er det at medlemmer i PFA Invest, der er kunder i PFA Bank, kan få rabat på 10 % på hele formidlingsprovisionen allerede ved en opsparing på 500.000 kr. i PFA Invest.

"Vores målsætning er, at vi skal være mindst 20 % billigere end gennemsnittet af danske investeringsforeninger. Hovedstyrken ligger i vores forretningsmodel, hvor vi ikke har ejere, som skal have et overskud, og samtidig kan vi i kraft af vores størrelse udnytte en række stordriftsfordele og en fælles stærk investeringsmotor," siger Mads Kaagaard koncerndirektør og CCO i PFA med ansvar for privatkunder.

Rabatten gives på formidlingsprovisionen og følger PFA Banks kundeprogram.

Læs mere her

*Den reducerede pris gælder på formuen ud over hhv. 25 og 50 mia. kr.

**Morningstar tildeler stjerner ud fra seneste 3 års performance. Det højeste antal stjerner er fem. Afdelinger med mindre end 3 års historik modtager ikke stjerner. Ovennævnte stjerner er pr. 28. februar 2018. Historisk afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

 

Volatiliteten overskygger robust vækst

Stigende volatilitet skygger for robust vækst
Marts var præget af høj volatilitet (ses bedst i det såkaldte VIX indeks) og faldende kurser på de globale aktiemarkeder. Det er i skarp kontrast til de stabilt stigende aktiekurser, som kendetegnede fra starten af 2017 og helt frem til slutningen af januar 2018. I den periode var der blot 10 dage med kursbevægelser på over 1 % i amerikanske aktier, men siden 1. februar har der været 23 dage med den slags markante bevægelser. Listen af bekymringer er da også blevet længere: Tegn på kapacitetspres og stigende inflation i USA kickstartede volatiliteten i februar. Det har nu fået følgeskab af tiltagende bekymring for, at en global handelskrig er under opsejling.

Samtidig er der en tiltagende politisk interesse for at stramme reguleringen og beskatningen af de store IT-selskaber, som har bidraget betydeligt til kursrekorderne på aktiemarkedet det seneste år. Hertil kommer mere blandede signaler fra de globale vækstindikatorer, som giver ridser i lakken på billedet af et accelererende globalt opsving. Bekymringerne har primært påvirket aktiemarkedet, hvorimod obligationsmarkedet har været mere immunt. I USA er renterne faldet lidt tilbage i marts, efter at have holdt niveauet i februar, men de ligger stadig ca. 30 bp højere end ved årets start. I Europa er renterne faldet lidt den seneste måned og ligger på niveau med årets start 
Tiltagende bekymring for en handelskrig

Det er specielt USA, der løber med overskrifterne, både på den politiske og økonomiske front. Trumps initiale udspil om, at importafgifter på stål og aluminium skulle gælde alle lande, er efterhånden blevet kogt ned til primært at ramme Kina. I marts blev dette suppleret af et mere omfattende udspil af toldsatser direkte rettet mod import af kinesiske varer for 50 mia. USD. Trump har tidligere brugt sådanne udmeldinger som et udgangspunkt for forhandlinger, og det endelige resultat afhænger givetvis af, hvordan kineserne og amerikanske virksomheder reagerer i løbet af den kommende måned, hvor udspillet er sendt i høring. Det er således stadig for tidligt, at vurdere hvordan det færdige resultat ender.

Se toldsatserne i et større perspektiv

Isoleret set udgør de 50 mia. USD kun ca. 2 % af USA’s samlede import af varer, og evt. prisstigninger som følge af toldsatserne vil derfor kun i minimalt omfang øge inflationen. Samtidig vil toldsatserne ramme ca. 10 % af Kinas eksport til USA (ca. 2 % af Kinas samlede eksport) og konsekvenserne for Kina er derfor også overskuelige. Stigende toldsatser påvirker global vækst negativt, men for at det globale opsving for alvor skal afspores, kræver det nok, at tiltagene eskalerer yderligere. Med det nuværende udspil har Trump vist, at han står fast på sine valgløfter. Det kan hjælpe republikanerne forud for midtvejsvalget til november. Men hverken USA eller Kina har interesse i at starte en egentlig handelskrig og dermed risikere det økonomiske opsving, og begge parter understreger, at de ønsker en forhandlingsløsning. Et positivt udfald af den nuværende situation kunne blive, at kineserne åbnede deres marked mere for udenlandske virksomheder, reducerede omfanget af statsstøtte og dermed bidrog til mere ligestillede handelsbetingelser. En situation som også ville komme europæerne til gode.

Robust amerikansk vækst

I USA er optimismen stadig høj blandt forbrugere, virksomheder og på boligmarkedet. Det ses i tillidsindikatorerne, som bøjede lidt af i marts, men som fortsat ligger på høje niveauer ift. 4. kvt. 2017, og i forhold til historiske gennemsnit. For forbrugerne er udviklingen på arbejdsmarkedet vigtigere end udsvingene på aktiemarkedet, og de seneste tal for beskæftigelsen viser en accelererende jobskabelse i årets første tre måneder ift. 2017. Samtidig har nye tal for løn- og prisudvikling indtil videre demonteret frygten for accelererende inflation, som i februar var en væsentlig katalysator for aktiekursfaldene, og de bekræfter nu snarere prognoserne om gradvist stigende inflation. Dette har også bidraget til lidt lavere amerikanske renter i marts.

Fed hævede som ventet renten til 1,75 % i marts og løftede prognosen for BNP-væksten i 2018 og 2019, mens inflationsprognosen kun fik et lille løft. Robust vækst og risikoen for overophedning vil sandsynligvis føre til fortsatte gradvise renteforhøjelser i 2018 og 2019, men så længe der ikke er konkrete beviser for, at inflationen accelerer væsentligt, ser vi ingen grund til, at Fed skal øge tempoet i renteforhøjelserne fra de nuværende tre/fire årlige hop.

Europæisk vækstmomentum aftager

I Eurozonen peger nøgletallene fortsat på robust vækst, men der er tegn på, at vækstaccelerationen har toppet. De seneste vækstindikatorer er faldet betydeligt siden december, men givet at dette var det højeste niveau siden starten af Eurozonen, ligger de stadig bekvemt højere end det historiske gennemsnit. Opsvinget er stadig bredt baseret på tværs af eurolandene, hvilket øger stabiliteten, og drives både af solid indenlandsk efterspørgsel og fremgang på eksportmarkederne. Det har ført til stigende beskæftigelse og en arbejdsløshed, som i februar faldt til 8,5 % - den laveste siden 2008. Inflationspresset er stadig svagt og en styrket eurokurs udligner stigende råvarepriser. På den baggrund har Den Europæiske Centralbank fastholdt pengepolitikken uændret, og flere ledende rådsmedlemmer har signaleret tilfredshed med markedsforventningerne, der sigter efter en renteforhøjelse i midten af 2019. Udsigten til en fortsat lang periode med ultra lempelig pengepolitik holder de europæiske renter nede.

Handelsretorik rammer asiatiske vækstindikatorer

Det er ikke kun i Europa at industri vækstindikatorerne bøjer af. Også i flere asiatiske lande faldt de industrielle vækstindikatorer i marts, men ligger fortsat på relativt høje niveauer. Den skærpede retorik om toldsatser har givetvis bidraget til at svække optimismen i de eksporttunge økonomier. Omvendt steg vækstindikatorer fra Brasilien og Mexico, som ikke er omfattet af toldsatser på stål og aluminium.

Det generelle billede af Emerging Market økonomierne er stadig overvejende positivt båret af det globale opsving, forholdsvis sunde eksterne balancer og stigende råvarepriser, herunder olieprisen som er steget ca. 5 % siden starten af året.
  

 

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger Marts 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA -0,1 % -1,0 %  -0,3 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A -1,0 % -1,9 % 28,8 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende* -1,6 % -2,3 %  -1,7 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B -2,3 % -3,0 % 57,4 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C -3,1 % -3,9 % 7,3 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier -4,1 % -4,7 % 92,0 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. De store udsving på aktiemarkedet fortsatte i marts måned og måneden endte med et fald på globale aktier på 4,3 %. Den negative markedsstemning skyldes hovedsagelig frygt for handelskrig mellem USA og Kina.
  2. I 2018 har aktier, kreditobligationer og USD givet negative afkast, mens danske stats- og realkreditobligationer ligger på samme niveau som ved årets start.
  3. PFA Invest Balance afdelinger har opnået negative afkast mellem -1,0 % og -3,9 %, alt efter risikoprofil.
Investeringsstrategi

Efter aktiefaldet i starten af februar, købte vi yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i aktier gennem februar og marts. Vi forventer fortsat at aktier vil give bedre afkast end obligationer og ligger med en overvægt i aktier på ca. 3 %-point. Overvægten i aktier er taget fra placeringerne i obligationer. Kreditandelen har en overvægt i sikre virksomhedsobligationer og en undervægt i højrente virksomhedsobligationer, samt obligationer fra Emerging Markets. På placeringen i stats- og realkreditobligationer har vi undervægtet danske statsobligationer og samlet set er obligationsporteføljens renterisiko lavere end benchmark, som følge af lavere varighed og mindre andel af obligationer.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte enkeltaktier fra USA, Europa og Emerging Markets.

Aktiemarkederne har oplevet en måned med stor turbulens som følge af eskalerende retorik omkring handelskrig og protektionisme. På enkeltaktieniveau stjal Facebook overskrifterne med svigtende datasikkerhed, men de øvrige IT-aktier blev også ramt, som følge af udmeldinger fra Trump administrationen omkring kommende regulering af IT-sektoren.

Aktiemarkederne har generelt givet negative afkast i 1. kvartal, og i marts alene gav porteføljen et negativt afkast på -4,1 %, hvilket dog var 0,2 % bedre end benchmark. De positive bidrag til porteføljens afkast kom fra Danske aktier og aktier fra Emerging Markets, mens europæiske og amerikanske aktier har bidraget negativt til porteføljens samlede afkast.

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden enkeltinvesteringer i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast på 0,7 %, da den 10-årige danske statsrente faldt 15 bp i marts. Realkreditobligationer har performet på niveau med statsobligationer. Udenlandske statsobligationer har en højere rentefølsomhed og har dermed givet højere afkast (0,9 %) end de danske obligationer i marts. År til dato har danske obligationer givet -0,1 %, mens udenlandske stater har givet -0,4 %.

Kreditobligationer gav et afkast på -0,4 % i marts. Kreditspændet til statsobligationer steg lidt i marts, hvilket er negativt for kreditobligationer.  Betingelserne er dog fortsat positive for kreditobligationer, der normalt performer godt når økonomien er i vækst, som den er nu. År til dato er afkastet -1,3 %, hvilket er 0,9 % mere end benchmark. I marts var der negative afkast på både investment grade, high yield og Emerging Markets obligationer.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for april 2018 her.