Markedskommentar august 2018

Stærke nøgletal og regnskaber sender markederne op

Juli blev en stærk måned på aktiemarkederne, navnlig understøttet af stærke nøgletal og regnskaber fra USA. Handelskrigen mellem USA og Kina blev optrappet, mens USA og EU har indgået en våbenhvile.

Handelskonflikten tager stadig overskrifterne

På den politiske og økonomiske front var det i juli handelskrigen, amerikanske regnskaber samt vækstdata fra USA og Europa, der satte dagsordenen. Trump løftede endnu en gang trusselsniveauet i forhold til Kina ved at varsle afgifter på yderligere 200 mia. USD kinesiske importvarer. Det kinesiske modsvar har indtil nu været mådeholdent på handelssiden, og det mest synlige modtræk har indtil nu været en ganske markant svækkelse af den kinesiske valuta. Trump og Juncker indgik sidst på måneden en ”våbenhvile”, hvor man gensidigt blev enige om ikke at indføre nye afgifter mens man forhandler en generel reduktion af afgifter på bl.a. biler og industrivarer.

Stærke amerikanske data

Amerikanske data har endnu en gang vist sig fra den stærke side. Økonomien voksede 4,1 % i andet kvartal, og væksten i årets to første kvartaler blev dermed på 3,1 %, hvilket er det højeste i tre år. Den amerikanske regnskabssæson har atter overrasket positivt, og en noget større andel af virksomhederne end normalt har slået forventningerne. Handelskrigen er endnu ikke blevet en stor bekymring for virksomhederne fremadrettet. Vækst- og regnskabsdata fra eurozonen har været mindre positive. Væksten blev lavere i andet kvartal end ventet og eurozonen er vokset 2,1 % det seneste år, mod forventet 2,2 %. Regnskaberne fra de europæiske virksomheder har heller ikke budt på lige så mange positive overraskelser som i USA, hvor væksten aktuelt er meget stærk.

Svagere vækst i Kina og nye stimulanser fra myndighederne

Væksten i Kina faldt fra 6,8 % i første kvartal til 6,7 % i andet kvartal, og andre vækstindikatorer (PMI’s) har også vist fald i juli. Opstramning af kreditgivningen udenfor banksystemet er med til at lægge en dæmper på væksten og det samme er den truende handelskrig. Navnlig det sidste har påvirket kinesiske aktier og råvaremarkederne negativt. De kinesiske myndigheder har dog reageret på flere fronter: Personskatterne sænkes til efteråret og bankerne tilskyndes til at øge udlån både direkte og indirekte gennem en reduktion af reservekrav. Tre måneders renten er sænket fra 5,5% midt i juni til aktuelt 3,2 %. Det kinesiske politburo har netop signaleret at de fremadrettet vil fokusere på at understøtte væksten, set i lyset af truslen fra handelskrig og de seneste måneders opstramning af kreditgivningen.

Stærk måned på aktiemarkederne

Juli blev en positiv måned for aktierne trods frygten for handelskrig. Afkastet på amerikanske aktier blev 3,7 % og de havde den bedste måned siden januar. Europæiske aktier gav afkast på 3,1 % og emerging aktier 2,3 %. Navnlig det amerikanske nyhedsflow har været positivt, markederne synes at have udviklet en form for Trump filter, der i forhold til tidligere dæmper reaktionen på hans meldinger, og endelig har våbenhvilen med EU skabt håb om at verden ikke ender i en fullblown handelskrig.

Oligationsrenterne steg, hvilket betød, at traditionelle obligationer typisk gav negative afkast. Den positive stemning smittede dog af på kreditobligationerne, som gav positive afkast navnlig trukket op af Emerging Markets. Dollaren bevægede sig stort set sidelæns i juli og påvirkningen derfra var derfor meget beskeden efter en kraftig styrkelse i de foregående tre måneder.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger juli 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 0,4 % 0,0 %  0,6 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 0,8 % 0,5 % 31,9 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende* 1,4 % 1,1 %  1,8 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B 1,5 % 1,8 % 65,2 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C 2,0 % 2,3 % 14,2 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier 2,5 % 6,2 % 114,0 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. Positive regnskaber og stærke nøgletal overgik frygten for handelskrig og aktiemarkederne gav det bedste afkast siden januar. Kreditobligationer gav ligeledes pænt afkast, mens stats- og realkreditobligationer faldt lidt tilbage. Vores ejendomsinvestering startede første måned med et positivt afkast på 0,4%.
  2. Ved udgangen af juli 2018 ligger globale aktier med et afkast på ca. 5 %. Amerikanske aktier er årets vinder, med et afkast på ca. 9 %, hvoraf de 2,6 % kommer fra en styrket USD.
  3. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. 0,0 % og 2,3 %, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.

I juli fortsatte aktiemarkedet den stærke udvikling fra 2. kvartal. Handelskrigen som har udfordret markederne i de sidste mange måneder, er ikke aftaget, men konsekvenserne af den overgås pt. af gode regnskaber og positiv udvikling i økonomien. De økonomiske indikatorer ligger på høje niveauer, men de overrasker ikke længere positivt og er dermed fuldt inddiskonteret i markederne. Der er fortsat stor forskel på aktiviteten i USA og Europa, hvor USA fortsat har mest fremgang. Den amerikanske vækst var på 4,1 % (årsbasis) i 2. kvartal, hvilket er den højeste vækstrate målt i 3 år og positivt for aktiemarkederne. Den kinesiske valuta svækkes fortsat, hvilket tidligere har resulteret i faldende markeder.

Kreditobligationer oplevede ligesom aktiemarkedet en positiv udvikling i juli og renteforskellen til statsobligationer faldt. Det markante outflow der har været fra aktivklassen, kan i høj grad tilskrives at der har været færre udstedelser i 2018 og der er dermed ikke blevet færre midler relativt til aktivklassens størrelse. Havde vi set et stort outflow og en konstant mængde af kreditobligationer, ville det have betydet faldende kurser.

På den politiske front i Europa, har Italien været den store bekymring i 2018. I skrivende stund er der dannet en ny regering bestående af populistiske partier, men euro skepsissen har ikke været så markant som frygtet. Der er dog fortsat spænding omkring landets kommende budget, der frygtes at mangle finansiering og samtidig skal landets kreditværdighed vurderes og i værste fald bliver den nedgraderet.

Investeringsstrategi

Der begynder at blive en mindre andel af aktierne der er i stigende momentum, hvilket betyder, at færre trækker læsset. Råvarer er ligeledes faldet lidt tilbage, og alt i alt er der flere tegn på at de gode tider er ved at toppe. Vi ser dog ikke tilstrækkeligt med advarselstegn, til at tage aktieallokeringen til en markant undervægt. Vi har valgt at være neutrale til let undervægtede i aktier, overvægtet i ejendomme og undervægtet i obligationer. Vi har finansieret investeringen i ejendomme fra obligationsporteføljen og både kreditobligationer og danske obligationer er undervægtet.

Frygten for markante rentestigninger er aftaget, og de amerikanske og europæiske 10-årige renter er faldet tilbage fra de høje niveauer i 1. kvartal. Porteføljens samlede renterisiko er markant undervægtet, hvilket passer til et scenario med stigende renter.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.

Europæiske aktier steg ca. 3 % i juli, mens aktier fra Emerging Markets steg ca. 2%. Amerikanske aktier haltede lidt efter Europa, primært pga. at tech-aktier, hvor Facebook faldt mere end 20 %. Aktieporteføljen gav et samlet afkast på 2,7 % i juli. År til dato har aktieporteføljen givet et afkast på 3,9 %. Porteføljens globale aktier har sammen med de amerikanske aktier givet det højeste afkast, mens de regionsspecifikke afdelinger i Europa og specielt Emerging Markets har trukket afkastet markant ned.

Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til benchmark og trækker dermed det relative afkast for hele porteføljen ned i forhold til benchmark, men aktier trækker afdelingens samlede afkast op, både i juli og i år. 

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden enkeltinvesteringer i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt afkast på -0,3 %, da den 10-årige danske rente steg ca. 10 basispunkter i løbet af juli. Udenlandske statsobligationer har en højere rentefølsomhed og gav -0,4 % i juli. År til dato har danske obligationer givet 0,1 %, mens udenlandske stater har givet -1,1 %. Obligationer er undervægtet ca. 4%.

Kreditobligationer gav et afkast på 1,1 % i juli.  Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer. År til dato er afkastet -1,2 %. Kreditobligationer er undervægtet med 5 %.

Stats og realkreditobligationer performer 0,3 % under benchmark, mens kreditobligationer har en positiv performance, +1,5 % i forhold til benchmark.

Ejendomme

I juli har porteføljen udvidet investeringsuniverset ved at investere ca. 8 % af midlerne i en obligation, der har en underliggende eksponering mod primært københavnske kontorejendomme. Det skal sikre fortsat solide og stabile afkast i porteføljen.

Ejendomme gav 0,4 % i juli.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for august 2018 her.