Markedskommentar juli 2018

Handelskonflikten intensiveres

Trusler om en eskalerende handelskonflikt lægger et låg på de globale aktiemarkeder, men under overfladen er det globale økonomiske opsving stadig intakt. Specielt USA har økonomisk momentum, mens signalerne fra eurozonen er lidt mere blandede. Emerging Markets har oplevet modvind fra en styrket dollarkurs, højere amerikanske renter og politisk uro i enkelte lande. Nedadrettede risici til væksten er stigende.

Eskalerende handelskonflikt

Handelskonflikten er intensiveret henover den seneste måned. Trump har sammenlagt pålagt ekstratold på varer for 50 mia. USD og de kommende uger vil varer for yderligere 50 mia. USD vil blive pålagt told. Hertil kommer trusler om told på varer fra Kina for yderligere ca. 400 mia. USD og told på biler fra Europa, som kan løbe op i 40 mia. USD. Toldsatserne har en negativ påvirkning på væksten, da etablerede produktionskæder brydes op, og varer bliver dyrere for virksomheder og forbrugere. Ser man bort fra truslerne, er de økonomiske konsekvenser af toldsatserne dog stadig beskedne, set i det store billede. Væksten i USA og Kina vurderes at blive påvirket negativt med under 0,2 %-point det kommende år, mens amerikansk inflation kan blive løftet med under 0,1 %-point. I Europa er de direkte effekter mindre, da de indførte toldsatser på stål og aluminium og efterfølgende gengældelsesforanstaltninger påvirker en mindre del af økonomien. Hvis Trump indfører en forhøjet told på europæiske biler, kan konsekvenserne blive mere synlige, da eksempelvis Tysklands eksport af biler svarer til 0,6 % af BNP.

Handelskonflikten har dog haft en markant effekt på aktiemarkederne, da disse også indregner en sandsynlighed for at Trump’s trusler bliver implementeret. Hertil kommer at den hårde retorik har en indirekte effekt på økonomien, da virksomheder bliver mere tilbageholdne med investeringer når usikkerheden øges.  Kinesiske og andre Emerging Market aktieindeks har været hårdest ramt, og også europæiske aktier har tabt terræn overfor amerikanske aktier i juni.

Indtil videre har de økonomiske nøgletal bekræftet at det globale opsving er intakt, men der er tegn på moderat bekymring for handelskonflikten i flere indikatorer som måler stemningen blandt virksomheder. Det er specielt udenfor USA at stemningen har fået et tryk nedad, mens amerikanske indikatorer tyder på at væksten er øget i årets andet kvartal.

Moderat vækst i Eurozonen

I Eurozonen er tilliden blandt fremstillingsvirksomheder faldet til det laveste niveau siden december 2016. Flere af virksomhederne melder om kapacitetsproblemer, stigende råvarepriser og bekymring om den potentielle handelskonflikt, men der er ikke udbredt bekymring om efterspørgslen. Blandt servicevirksomhederne er stemingen stabiliseret lige under niveaet fra sidste år og der meldes om øget ordreindgang og positive ansættelsesplaner. Samlet set tyder de indløbne data på, at væksten i 2. kvartal øges i forhold til 1.kvartal., men ligger lavere end sidste års BNP-vækst på 2,4 %.

Stigende oliepriser har løftet inflationen til 2,0 %, men kerneinflationen aftog til 1,0 % i juni og understreger, at det underliggende inflationspres stadig er svagt. Den europæiske centralbank – ECB - annoncerede, at renterne ville forblive uændrede indtil slutningen af sommeren 2019 og muligvis længere, mens opkøbsprogrammet blev forlænget med tre måneder til slutningen af 2018, hvor det så vil stoppe. Signalet om en længere end ventet periode med uændrede renter gav et tryk nedad på rentekurven og medførte en svækkelse af euroen.

Robust fremgang i USA

I USA viser nøgletallene tegn på stigende aktivitet i kølvandet på skattelettelser og en ekspansiv budgetaftale. Aktiviteten er bredt baseret, med fremgang blandt service- og fremstillingsvirksomheder og på arbejds- og boligmarkedet. Den amerikanske centralbank - Fed - hævede som ventet renten til 2,0 % i juni og signalerede, at man er klar til at hæve renten yderligere to gange i år. Det er en lille opjustering af renteforventningerne ift. tidligere og afspejler forventninger om fortsat robust vækst, fuld beskæftigelse og inflation på niveau med målsætningen. Justeringen var ventet i markedet og førte ikke til de store bevægelser i obligations- og aktiemarkederne.

Emerging Market lande under pres – hold øje med Kina

De seneste to måneder har været hårde for Emerging Markets, som både har set faldende aktiekurser og svækkede valutaer. Dels er de blevet presset af en styrket USD, som gør lån udstedt i USD dyrere og mindsker amerikanske investorers appetit på EM-aktiver, og dels har større EM-lande som Tyrkiet og Brasilien været negativt påvirket af den politiske udvikling og skuffende vækstindikatorer.

I Kina signalerer de fleste indikatorer fortsat robust vækst. Centralbanken har dog meddelt, at bankernes reservekrav sænkes umiddelbart efter, at USA introducerer de første toldsatser i juli. Det vil øge udlånskapaciteten og kan understøtte væksten. Samtidig er den kinesiske Renminbi – CNY - blevet svækket næsten 4 % over for USD i juni. Indtil videre har finansmarkederne taget svækkelsen af CNY roligt, men bevægelserne leder tankerne tilbage til 2015, hvor en tilsvarende bevægelse var katalysator for et større frasalg på de globale aktiemarkeder. Siden da er volatiliteten i CNY øget og den aktuelle kurs overfor USD er tæt på niveauet i slutningen af 2017. Det kan gøre finansmarkederne lidt mere hårdhudede over for valutakursbevægelser. Men hvis bevægelsen fortsætter, og der er tegn på at kineserne bruger valutaen som modsvar til amerikanske toldafgifter, kan det sprede de negative konsekvenser fra handelskonflikten til andre regioner og føre til en mere negativ stemning i markedet. Det er dog ikke uden konsekvenser i Kina, da flere kinesere vil blive fristet til at flytte penge ud af landet og dermed lægge pres på valutareserven – en trend som også var tydelig i 2015.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger juni 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA -0,2 % -0,4 %  0,3 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A -0,4 % -0,3 % 30,8 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende* -0,7 % -0,3 %  0,4 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B -0,7 % 0,3 % 62,7 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C -1,0 % 0,2 % 11,9 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier -0,3 % 3,6 % 108,8 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. Juni bød på stigende aktiekurser i USA, mens resten af verdens oplevede fald. Det gik specielt hårdt ud over aktier fra Emerging Markets, mens danske og europæiske aktier oplevede mere moderate fald. På obligationssiden klarede stats- og realkreditobligationer sig godt og indenfor kreditobligationer klarede virksomhedsobligationerne sig godt, mens obligationer fra Emerging Markets oplevede fald.
  2. Ved udgangen af juni 2018 ligger globale aktier, amerikanske dollar og virksomhedsobligationer med et plus på ml. 2 % og 3 % i forhold til niveauet ved årets start.
  3. PFA Invest Balance afdelinger ligger alle på stort set samme niveau som ved årets start.
  4. I juni måned har vi reduceret overvægten i aktier og investeret i ejendomme i alle Balance afdelinger.
Investeringsstrategi

Økonomien er fortsat i en fase hvor vi er komfortable med investering i aktier og risikofyldte aktiver. Men set i lyset af forventning om stigende uro pga. handelskrig hen over sommeren, hvor likviditeten typisk er meget lav og eventuel uro typisk rammer priserne hårdt, har vi valgt at reducere risikoen i porteføljen, ved at reducere aktieandelen fra overvægt til neutral vægt i juni.

Reduktionen i aktieandelen er sket gennem salg af aktier fra Europa og Emerging Markets. Aktier er ikke markant undervægtet, da det vil mindske diversifikationseffekten for meget. Derudover har vi tilføjet ejendomme, som nu udgør 8% af porteføljen. Andelen af stat-, realkredit- og kreditobligationer er mindsket for at finansiere købet af ejendomme.

Samlet set er porteføljen placeret med neutral vægt i aktier, en undervægt i obligationer og en overvægt i ejendomme.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, USA Stabile Aktier og Emerging Markets.

Europæiske aktier er faldet ca. 1 % i juni, mens aktier fra Emerging Markets er faldet ca. 4 % (-12 % fra toppen i februar). Amerikanske aktier er fortsat med at stige. For afdelingens aktieportefølje var overvægten i aktier fra Emerging Markets dermed dyr, og undervægten i amerikanske aktier trak yderligere ned, sammen med placeringen i defensive aktier, som porteføljen specielt har i den europæiske del. Aktieporteføljen gav et samlet afkast på -1,0 % i juni. År til dato har aktieporteføljen givet 1,2 % mod benchmark der har givet 3,4 %. Da Emerging Market ikke er med i benchmark, har specielt denne position trukket ned, men også overvægten i Europa har været dyr. Det er i dette lys reduktionen i netop disse to regioner skal ses. Vi ser et pænt potentiale i Europa og Emerging Market aktier, men konstaterer at markedet priser risiko i disse regioner højt.

Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til benchmark og trækker dermed det relative afkast for hele porteføljen ned i forhold til benchmark. 

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden enkeltinvesteringer i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast på 0,2 %. Den 10-årige danske rente oplevede pæne stigninger i løbet af juni, men ultimo faldt renten tilbage, hvilket resulterede i afkast tæt på nul. Udenlandske statsobligationer har en højere rentefølsomhed og gav 0,3 % i juni. År til dato har danske obligationer givet 0,4 %, mens udenlandske stater har givet -0,6 %. Obligationer er undervægtet ca. 4 %.

Kreditobligationer gav et afkast på -0,5 % i juni.  Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer. År til dato er afkastet -2,5 %. Kreditobligationer er undervægtet op mod 5 %.

Stats og realkreditobligationer performer på linje med benchmark, mens kreditobligationer har en positiv performance.

Obligationer

Porteføljen har udvidet investeringsuniverset ved at investere ca. 8 % af midlerne i en obligation, der har en underliggende eksponering mod primært københavnske kontorejendomme. Det skal sikre fortsat solide og stabile afkast i porteføljen.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for juli 2018 her.