Markedskommentar juni 2018

USA tilbage i førersædet

I maj svingede vækstpendulet og risikoappetitten i retning mod USA og væk fra Europa. De økonomiske nøgletal fra USA overraskede positivt, mens europæiske nøgletal var mere blandede og den politiske uro i Italien pustede midlertidigt til usikkerheden om Italiens fremtidige forhold til det europæiske samarbejde. I markedet kom det til udtryk i en styrkelse af dollaren og en mere positiv fremgang på de amerikanske aktiemarkeder end de europæiske. I Europa steg rentespændet mellem italienske og tyske renter. 

Fremadrettet ser vi fortsat et intakt globalt opsving og aktier vil give højere afkast end obligationer, da obligationer ventes at have modvind fra gradvist stigende renter. Risiko for en eskalation af gensidige toldsatser og begyndende tegn på overophedning i den amerikanske økonomi, kan skabe nye fluktuationer på de finansielle markeder de kommende måneder.

Arbejdsmarkedet strammer til

I USA steg vækstindikatorerne i maj, efter et dyk i april. Samlet set ser det ud til at væksten er accelereret i andet kvartal, efter et lidt middelmådigt første kvartal. Indikatorerne har haft en tendens til at overdrive den reelle vækst, men aktuelt bakkes de op af robust fremgang i beskæftigelsen, hvilket understøtter privatforbruget og har ført til et fald i arbejdsløsheden til 3,8 % (hvilket udover en enkelt måned i 2000 ikke er set lavere siden slutningen af 1960’erne). Kombineret med pæn fremgang i investeringer, et positivt boligmarked og en ekspansiv finanspolitik er der tilstrækkelig med faktorer til at drive opsvinget videre en rum tid endnu. Risikoen for en overophedning - specielt på arbejdsmarkedet - er gradvist stigende, hvilket kan føre til en mere restriktiv pengepolitik fra den amerikanske centralbank (Fed).
Kommunikation fra ledende Fed-medlemmer tyder dog ikke på, at trenden i løn- og inflationspresset er voldsomt bekymrende og vi vurderer, at Fed vil fortsætte det nuværende tempo, hvor renten hæves en gang i kvartalet. Med et niveau på 1,75 % er renten dog stadig lav og vil først i 2019 begynde at dæmpe væksten, såfremt det nuværende tempo fortsætter.

Politisk uro dominerer

I Europa er billedet mere blandet. Vækstindikatorer ligger på niveauer, der nogenlunde bekræfter billedet fra første kvartal, hvor BNP-væksten faldt til 0,4 %, fra 0,7 % i slutningen af sidste år. Fremadrettet vurderer vi, at det er mere sandsynligt, at væksten vil stabilisere sig eller øges lidt igen, frem for at bremse yderligere op, de kommende kvartaler. Der er stadig robust fremgang på arbejdsmarkedet i de fleste europæiske lande, hvilket understøtter privatforbruget. Samtidig er investeringslysten stigende og den globale økonomi understøtter eksportefterspørgslen. Der er dog risikofaktorer som er værd at holde øje med, ikke mindst i Italien, hvor problemer med at danne en ny regering i maj førte til betydelige kursfald på italienske statsobligationer (hvor rentespændet overfor tyske obligationer steg til det højeste siden gældskrisen i 2012) og sendte negative dønninger til de finansielle markeder langt udover Italiens grænser. Sidst i maj så brikkerne ud til at falde på plads for en umage koalition af den yderste højre og venstrefløj, hvilket skabte lidt uro på markederne. Det er dog uklart, hvordan den nye regering vil forholde sig til den økonomiske politik og forholdet til Brussel, hvilket kan føre til fortsat forhøjet risikopræmie på italienske obligationer.

Kommunikation fra den Europæiske Centralbank (ECB) tyder stadig på, at opkøbsprogrammet kan blive forlænget yderligere en kort stund efter den nuværende slutdato i september. Kombinationen af politisk usikkerhed og skuffende vækstindikatorer bidrog til at svække euroen overfor dollar og lagde en dæmper på interessen for europæiske aktier i maj.

Handelskonflikten optrappes

USA besluttede i slutningen af maj at indføre den tidligere fremsatte ekstratold på import af aluminium og stål fra bl.a. Europa og Canada. Det ser ligeledes ud til, at Trump vil gennemføre en ekstratold på varer for 50 mia. dollar fra Kina i juni. Både EU og Kina står klar til at gengælde med ekstratold på en række amerikanske varer og en optrapning af handelskonflikten er dermed en realitet. Indtil videre er de protektionistiske tiltag stadig beskedne set i det store billede (import af stål og aluminium udgør eksempelvis ca. 1,5% af USA’s import og tolden vil især ramme Canada). Der er dog en risiko for, at situation eskalerer yderligere og bl.a. rammer større industrier som eksempelvis biler, hvilket kan påvirke Tyskland noget hårdere. En sådan eskalation vil være negativt for den globale vækst og risikoappetit.

Emerging Markets lider under styrket dollar

Udsigten til øgede toldsatser på eksportvarer har ikke haft nogen synlig påvirkning af kinesiske tillidsindikatorer, som steg en smule i maj og signalerer, at væksten stadig ligger omkring 6,5 %. Emerging Market aktieindeks har dog haft to vanskelige måneder og tabt terræn til amerikanske og europæiske aktieindeks. Det er specielt pres fra stigende renter, en styrket dollar og protektionistisk retorik som tynger aktierne og har blotlagt de svageste økonomier, herunder Tyrkiet og Argentina, hvor valutaerne er kommet under pres. Samtidig holder stigende olie- og råvarepriser hånden under nogle af de mere råvaretunge økonomier som eksempelvis Rusland.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger Maj 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 0,4 % -0,2 %  0,4 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 0,9 % 0,1 % 31,4 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende* 1,2 % 0,4 %  1,1 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B 1,6 % 0,9 % 63,8 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C 1,9 % 1,2 % 13,0 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier 3,6 % 4,0 % 109,5 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. Maj bød på faldende renter, højere aktiekurser og en styrket amerikansk dollar. Amerikanske aktier gav bedre afkast end europæiske og danske aktier.
  2. Ved udgangen af maj 2018 ligger globale aktier, amerikanske dollar og virksomhedsobligationer med et plus på ca. 3 % i forhold til niveauet ved årets start, mens danske aktier og både aktier og obligationer fra Emerging Markets har oplevet fald.
  3. PFA Invest Balance afdelinger har stort set alle givet positive afkast i 2018.
Investeringsstrategi

Opsvinget, der har skabt grobund for de sidste års stigende aktiekurser, er ved at være i den sene fase, men stadigvæk stærkt. For Balance afdelingernes investeringer betyder det, at vi fortsat befinder os i vores hovedscenariet med moderat til pæn vækst, så vi er fortsat placeret med en lille overvægt i aktier, men vi er begyndt at ændre de underliggende investeringer i en mere defensiv retning. Aktieporteføljen er undervægtet i amerikanske og japanske aktier, mens aktier fra Europa og Emerging Market er overvægtet.

Overvægten i aktier er hovedsageligt taget fra placeringen i kreditobligationer, hvilket betyder at kreditobligationer samlet set er undervægtet i porteføljen. I kreditobligationsporteføljen har vi overvægtet europæiske virksomhedsobligationer og undervægtet amerikanske virksomhedsobligationer, hvilket i forhold til benchmark giver en lille overvægt i USD. Danske obligationer er undervægtet, og samlet set er porteføljens renterisiko lavere end benchmark.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.

Aktiemarkederne havde en måned med pæne stigninger, primært trukket af udviklingen i amerikanske aktier og USD, der er steget imod danske kroner.  Porteføljens overvægt i europæiske og danske aktier, samt aktier fra Emerging Markets har alle underperformet globale aktier (MSCI World), og kun den globale afdeling har kunnet følge med benchmark. Aktieporteføljen gav et afkast der var -1,6 % lavere end benchmark i maj måned, hvilket slår igennem på den samlede portefølje.

I maj har porteføljen samlet set givet et aktieafkast på 2,5 %, hvorimod benchmark gav 4,1 %. År til dato har aktieporteføljen givet 2,0 %. Vi holder fortsat fast i vores overvægt af danske, europæiske og Emerging Markets aktier, da vi mener at man får mest værdi for pengene i disse regioner, men maj var dyr for denne strategi. 

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed, samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden enkeltinvesteringer i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast på 0,4 % i maj, som følge af at den 10-årige danske statsrente faldt 0,20 %-point. Udenlandske statsobligationer har en højere rentefølsomhed og har været ramt af at europæiske periferilandes rentespænd til de ”sikre havne” som Tyskland og Danmark, er steget i maj. År til dato har danske obligationer givet 0,2 % mens udenlandske statsobligationer har givet -0,9 %.

Kreditobligationer gav et afkast på 0,2 % i maj.  Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der normalt performer godt i en økonomi som den nuværende, der oplever vækst. År til dato er afkastet -1,1 %, hvilket er 1,8 % bedre end benchmark.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for juni 2018 her.