Markedskommentar maj 2018

Det globale opsving er intakt

April bød på stigende renter, højere aktiekurser, en styrket amerikansk dollar og stærke regnskaber fra virksomhederne. Udviklingen afspejler robuste globale vækstindikatorer, gradvist stigende inflation og forsonende politiske toner fra de globale topledere og brændpunkter. Fremadrettet virker det globale opsving intakt og alle de store regioner bidrager til væksten, mens centralbankerne stadig fører en yderst lempelig pengepolitik.

USA overrasker positivt

Et af de mere markante skift de seneste måneder har været stærkere end forventet amerikanske nøgletal, mens europæiske nøgletal har været svagere end forventet. Der er specielt tre faktorer, som har givet medvind til den amerikanske økonomi; Trumps skattereform og ekspansive finanslov stimulerer væksten, og der er stadig en tendens til, at finanshusene opjusterer vækstprognoserne. Denne trend blev bekræftet af BNP-tal, der viste, at økonomien voksede med 0,6 % i 1. kvartal (2,9 % i forhold til året før). Det er lidt lavere end de foregående kvartaler, men mere end analytikerne havde ventet og dermed en positiv overraskelse. For det andet er den amerikanske dollar knap 10 % svagere i forhold til samme tid sidste år, hvilket gavner eksporten og virksomhedernes indtjening i udlandet. For det tredje understøtter det synkrone globale opsving efterspørgsel og privatforbrug på tværs af regioner.

Stigende inflation trækker amerikanske renter op

En væsentlig forskel ift. udviklingen i 2017 er dog, at inflationsprognoserne for 2018 nu også opjusteres. Stærk fremgang i beskæftigelsen har ført til et strammere arbejdsmarked, og de seneste nøgletal indikerer, at lønningerne gradvist er på vej op, om end lønstigningerne stadig er lavere end de laveste punkter fra tidligere opsving. Hertil kommer, at olieprisen er steget næsten 40 % det seneste år, hvilket sammen med stigende metalpriser begynder at forplante sig i produktionsleddene. Udviklingen er stadig gradvis og understøtter den pengepolitiske kurs, som Fed har udstukket om at hæve renten i et afmålt tempo. Der er dog en stigende risiko for, at renten vil blive hævet fire gange i løbet af i år, frem for tre gange, som tidligere har været signaleret. Det har ført til, at amerikanske 10-årige obligationsrenter steg med over 20 bp i april og for første gang siden starten af 2014 kom over 3 %.

De stigende renter har givet modvind til amerikanske aktier, som ellers har nydt godt af en positiv nyhedsstrøm fra en stærk regnskabssæson i 1. kvartal, hvor regnskaberne har vist både omsætning og indtjening, der ligger over analytikernes i forvejen høje estimater. Udover stigende renter har bekymring om, hvorvidt virksomhederne kan fortsætte med at præstere i en økonomi, som bevæger sig ind i den sene fase af konjunkturcyklen, lagt en dæmper på aktiekurserne. Det kan også være en af forklaringerne på, at europæiske aktier har givet højere afkast den seneste måned, selvom regnskaberne indtil videre har været knap så imponerende.

Eurozonen skifter et gear ned

I Eurozonen er vækstindikatorerne bøjet af siden rekordniveauerne ved årsskiftet, og de mest konjunkturfølsomme tillidsindikatorer er faldet fire måneder i træk. Det tyder på, at det ikke blot er støj, men at væksten har toppet og fremover vil ligge på lavere niveauer end i slutningen af 2017. De første tal for BNP-væksten i Eurozonen viser da også, at væksten i 1. kvartal faldt til 0,4 % fra 0,7 % i 4. kvartal. Der er dog argumenter for, at væksten fremadrettet vil ligge på relativt robuste niveauer. Den indenlandske efterspørgsel er stadig solid og understøttes af fremgang på de nationale arbejdsmarkeder, eksporten understøttes af det globale opsving og kreditvæksten er gradvist stigende. Hertil kommer, at indikatorer viser, at virksomhederne ved årsskiftet vurderede, at deres lagre var for små ift. efterspøgslen og at der derfor kom et ekstra, men midlertidigt boost fra lageropbygning i tillidsindikatorerne. De seneste måneders fald skal derfor ses i lyset af, at genopbygningen af lagrene er overstået, og den ekstra aktivitet er aftaget. PMI-Indeksene ligger stadig på niveauer pænt over deres langsigtede gennemsnit og signalerer vækst. Samtidig er den europæiske centralbank meget påpasselig med at fastholde signalerne om, at den meget lempelige pengepolitik fortsætter. Det har medvirket til, at europæiske renter er steget under 10 bp i april og at rentespændet til USA dermed er øget. De mere afdæmpede rentestigninger, kombineret med en svækkelse af euroen i april, har bidraget til den pæne performance i europæiske aktier.

Geopolitiske risici ulmer stadig

Mens markedet i høj grad har fokuseret på den positive nyhedsstrøm fra regnskaberne, ulmer de geopolitiske spændinger stadig i baggrunden. Trump har udskudt toldsatserne på europæisk stål og aluminium yderligere en måned til juni, men parterne er ikke kommet tættere på et kompromis. Mht. Kina har Trump sendt en delegation til Kina for at starte en dialog om mulighederne for at rette op på det store handelsunderskud. Det er positivt, at parterne taler sammen, men der er ikke umiddelbart udsigt til en afklaring, og temaet kommer nok fortsat til at trække overskrifter de kommende måneder. Hertil kommer negative impulser til oliepriserne fra usikkerheden om Iranaftalen, som Trump skal tage stilling til den 12. maj. Endelig giver det historiske topmøde mellem Nord- og Sydkorea forhåbninger om, at risikoen for en væbnet konflikt i Asien er parkeret indtil videre.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger April 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 0,4 % -0,6 %  0,1 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 1,1 % -0,7 % 30,3 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende* 1,6 % -0,8 %  -0,1 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B 2,4 % -0,7 % 61,2 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C 3,3 % -0,7 % 10,9 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier 5,3 % 0,3 % 102,1 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. April bød på stigende renter, højere aktiekurser, en styrket amerikansk dollar og stærke regnskaber fra virksomhederne.
  2. Ved udgangen af april 2018 ligger aktier, amerikanske dollar og stats-/realkreditobligationer på samme niveau som ved årets start, mens kreditobligationer har oplevet fald.
  3. PFA Invest Balance afdelinger har givet negative afkast på -0,6 % til -0,8 % i 2018, afhængigt af risikoprofil.
Investeringsstrategi

Igennem 2017 har porteføljen været placeret med en neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer. Porteføljen ligger pt. med en aktieovervægt på 3,0 %-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til obligationer. Overvægten i aktier er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og kreditobligationer. Europæiske aktier er overvægtet i forhold til amerikanske aktier. Danske obligationer og kreditobligationer er undervægtet, og samlet set er porteføljens renterisiko lavere end benchmark, som følge af lavere varighed og mindre andel i obligationer. Økonomien og aktierne er på vej ind i en mere sencyklisk periode, hvor de højeste afkast ligger bag os. Der kan dog fortsat godt være et godt aktie år i vente, hvilket vi hælder til. Pengepolitikken er fortsat lempelig på globalt plan i forhold til væksten, kreditvilkårene for virksomhederne er i bedring og inflationen har endnu ikke tvunget centralbankerne til at hæve renterne aggressivt.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.

Porteføljens andel i PFA Invest Globale aktier gav en flot merperformance, hvilket bidrager positivt til afkastet.

Aktiemarkederne gav pæne positive afkast i april. Porteføljen gav 3,6 %, hvilket er 0,7 %-point mere end benchmark. Porteføljens eksponering til PFA Invest Globale Aktier gav 5,3 %, mens PFA Invest Danske Aktier gav 1,6 %. Porteføljens europæiske aktier trak afkastet lidt op i forhold til benchmark, mens Emerging Markets aktier trak ned. År til dato har aktier givet et afkast på -0,5 %. Året har budt på en meget positiv periode frem til januar, efterfulgt af tilsvarende tab efter primo februar. Med stigningen i april er et globalt aktieafkast tilbage nær 0 %. Cykliske aktier har gennem perioden gjort det bedre end de mere defensive aktier. 

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden enkeltinvesteringer i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt afkast på -0,2 %. Den 10-årige danske statsrente steg godt 5 bp i april. Realkreditobligationer har performet på niveau med statsobligationer. Udenlandske statsobligationer har givet et afkast på -0,8 % i år. Amerikanske renter er steget noget mere end de europæiske på det seneste, og spændet mellem amerikanske renter og europæiske er på et meget højt niveau. Kreditobligationer er i høj grad eksponeret mod amerikanske renter.

Kreditobligationer gav et afkast på -0,1 % i april. Kreditspændet til statsobligationer faldt i april, hvilket er positivt for kreditobligationer, men pga. stigninger i det generelle renteniveau er aktivklassen faldet lidt tilbage.  Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der normalt performer godt i en økonomi som den nuværende, der oplever vækst. År til dato har kredit givet -1,3 %, hvilket er 1,4 % mere end benchmark for denne delportefølje.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for maj 2018 her.