Markedskommentar september 2018

Amerikanske aktier løber fra resten af verden

August har generelt været en risk-on måned, hvor aktier har klaret sig godt og givet højere afkast end obligationer. Det er dog hovedsageligt amerikanske aktier, som er løbet fra europæiske og Emerging Markets aktier, godt hjulpet på vej af en robust amerikansk økonomi og stærke regnskaber. Europa var i løbet af august negativt påvirket af udviklingen i Italien og Tyrkiet, mens de økonomiske nøgletal tyder på, at væksten har stabiliseret sig på et moderat niveau. I Kina er økonomien understøttet af stimulus fra myndighederne, mens aktierne har bevæget sig dybere ned i et bearmarked siden toppen i januar. Handelskonflikten mellem USA og Kina kan eskalere yderligere i september, mens det ser ud til, at forholdet mellem USA på den ene side og EU og Nafta-landene på den anden er ved at blive løst.

Europa kan stå på egne ben

I august signalerede vækstindikatorer, at det europæiske opsving er intakt, men noget stækket i forhold til den optimisme, som spredte sig omkring årsskiftet. Der er robust fremgang i den indenlandske økonomi og tilliden blandt servicevirksomhederne ligger på et højt niveau. Fremgang i beskæftigelse, privatforbrug, boligmarkeder og i bankernes udlån er tydelig på tværs af eurolandene, hvilket styrker tilliden til, at opsvinget fortsætter en rum tid endnu. De mere eksportorienterede fremstillingsvirksomheder har det imidlertid stadig vanskeligt og vækstindikatorerne faldt i august til det laveste niveau siden slutningen af 2016. Her spiller situationen i Tyrkiet givetvis ind (Tyrkiet er EU’s 4. største eksportmarked og som følge af den usikre situation er valutaen svækket med 25 % i august), mens der omvendt var klar fremgang at spore i tilliden blandt tyske bilproducenter efter at mødet mellem Juncker og Trump i juli lagde låg på truslerne om ekstratold på europæisk eksport af biler til USA indtil videre.

Hvad kan løfte europæiske aktier

Siden årsskiftet har det amerikanske MSCI-aktieindeks givet 9,4 % i merafkast ift. det tilsvarende indeks i Eurozonen. Læg hertil en styrkelse af dollaren og merafkastet stiger til 13 % for en europæisk investor. Udviklingen har været båret af en positiv nyhedsstrøm i USA, mens den i Eurozonen overvejende har været negativ. I USA har skattelettelser og ekspansiv finanspolitik løftet væksten og profitabiliteten. Virksomhederne har brugt dette til tilbagekøb af aktier, og en attraktiv teknologisektor får amerikanske aktier til at skinne indbydende. I Europa tynges aktierne af det aftagende vækstmomentum, usikkerhed om Italiens villighed til at følge EU’s budgetkrav, krisen i Tyrkiet og den uafklarede situation efter Brexit. Hertil kommer en ulmende handelskonflikt på autoområdet, hvor Eurozonen er sårbar, givet at USA importerer europæiske biler for over 40 mia. dollar om året.

Disse risici er priset ind i markedet og hvis nyhedsstrømmen vender, kan der ligge et potentiale i europæiske aktier. Mht. Italien ventes der mere klarhed, når regeringen i midten af oktober sender et foreløbigt budget til Brussel. Brexit kan falde på plads i november, men givet den store afstand mellem parterne virker det sandsynligt, at vi skal vente længere tid på en aftale. Handelskonflikten mellem USA og Europa er aktuelt sat på pause, men der er ikke noget, der tyder på at den afblæst, hvis Trump føler, at europæerne er for fodslæbende. Med hensyn til de økonomiske nøgletal er der tegn på, at det værste er bag os i Europa. Det kan danne fundament for en mere positiv udvikling på aktiemarkedet i andet halvår af 2018. Den negative nyhedsstrøm kulminerede i juni og der er nu balance mellem forventninger og aktuelle nøgletal. Omvendt er en periode med stærkt positive overraskelser i USA blevet vendt til små skuffelser i august, hvilket kunne tyde på at forventningerne til USA er blevet skruet lidt for højt op. Hvis den udvikling fortsætter, kan kombinationen af positive overraskelser i Eurozonen og negative i USA give lidt luft til europæiske aktier. Hertil kommer, at euroen er svækket 6 % siden april, hvilket stiller eurozonens eksportvirksomheder i en mere gunstig position fremadrettet.

USA skinner klarere

Fremgangen i den amerikanske økonomi virker stadig meget robust og understøttes af både ekspansiv finanspolitik og stærk fremgang på arbejdsmarkedet og i privatforbruget. I august blev det kvitteret med en forbrugertillid, som viste den højeste niveau siden 2000. Fremadrettet ventes positive impulser til væksten fra finanspolitikken at kulminere de kommende par kvartaler, og derefter gradvist at blive nedtrappet henimod midten af 2019. Der er stadig ikke entydige signaler på, at den amerikanske økonomi er ved at overophede, og lønpresset stiger kun langsomt. Det giver centralbanken mulighed for at hæve renten i et gradvist tempo, og dermed kun langsomt at afvikle den lempelige pengepolitik. Der er stadig nem adgang til kredit i bankerne og den andel af indkomsten, som amerikanske husholdninger bruger på gældsbetalinger, ligger kun lidt over det laveste niveau set over de seneste 40 år. Aktuelt er det vanskeligt at finde en ubalance i økonomien, som kan blive kilden til den næste recession i USA, og dermed afspore det bullmarked med stigende aktiekurser, som startede i 2009.

Kineserne holder en hånd under økonomien

I Kina har aktiemarkedet bevæget sig ind i et bearmarked. Flere ledende indeks er faldet med over 20 % siden toppen i januar og er nu på niveau med starten af 2017. En del af faldet skyldes givetvis det anstrengte forhold mellem Kina og USA, men også usikkerhed om den økonomiske udvikling, som har været under pres, bl.a. fra en række opstramninger i kreditmarkedet i 2017, der har bidraget til den negative stemning. De seneste måneder er grebet om kredit dog blevet løsnet og en skattelettelse ser ud til at blive implementeret i løbet af de kommende måneder. Det er med til at understøtte væksten og har bidraget til, at de fleste analyser peger på robust vækst i Kina det kommende år. En vækst som sammen med stabil udvikling i USA, Europa og Japan giver et godt udgangspunkt for væksten i udviklingslandene som helhed.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger August 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 0,2 % 0,2 %  0,8 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 0,3 % 0,8 % 32,3 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende* 0,4 % 1,6 %  2,3 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B 0,7 % 2,5 % 66,4 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C 0,9 % 3,2 % 15,2 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier 2,1 % 8,5 % 118,5 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. Positive regnskaber og stærke nøgletal overgik frygten for handelskrig og de globale aktieindeks fortsatte den positive udvikling. Globale aktier trækkes fortsat op af amerikanske aktier, der steg mere end 4 % i august, mens europæiske og Emerging Markets aktier faldt. Kreditobligationer stats-/realkreditobligationer gav afkast omkring 0 %. Vores ejendomsinvestering fortsatte den positive udvikling og har ved udgangen af august givet et positivt afkast på 1,5 %.
  2. Ved udgangen af juli 2018 ligger globale aktier med et afkast på ca. 7 %. Amerikanske aktier er årets vinder, med et afkast på ca. 14 %, hvoraf de 3,5 % kommer fra en styrket USD.
  3. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. 0,2 % og 3,2 % i 2018, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.

I august måned fortsatte årets trend med et amerikansk aktiemarked der giver højere afkast end resten af verdens aktiemarkeder. USA fortsætter med at levere pæne vækstrater for økonomien og stabile tillidsindikatorer, hvilket understøtter aktiemarkedet. Europa og Emerging Markets kan ikke helt leve op til dette, og endnu engang notere faldende aktier i august.

Renterne er faldet lidt tilbage, hvilket kan være en reaktion på at handelskrigsretorikken er blevet mere aggressiv efter sommeren. USD fortsatte med at stige overfor kr. i august og er ved udgangen af august steget med 3,5 % i år.

Samlet set gav en Balance portefølje med ca. 55 % aktier et afkast på 0,7 % i august, hvilket var 0,3%-point mindre end benchmark. År til dato er porteføljen steget 2,5 %, hvilket er 1,4 % mindre end benchmark.

Investeringsstrategi

I august har vi generelt øget investeringerne i amerikanske aktiver. Vi har foretaget en større rotation i aktieporteføljen og solgt ud af aktier fra Emerging Market og derigennem ændret investeringen fra en vægt på 14 % af aktieporteføljen, til nu at udgøre 7 %, og tilsvarende er andelen af amerikanske aktier øget.

Kreditobligationer er øget med ca. 2 % men er fortsat undervægtet. Eksponering til USA High Yield er øget gennem PFA Invest Kreditobligationer.

Porteføljen ligger generelt med en lidt lavere renterisiko end benchmark, som følge af, at investeringen i ejendomme er ”finansieret” via en lavere obligationsbeholdning.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.

Alle aktieinvesteringer udenfor afdelingen PFA Invest Globale Aktier har trukket ned i det relative afkast mod benchmark, i august. Europæiske aktier og aktier fra Emerging Markets gav generelt lavere afkast end globale aktier, der trækkes af stigningerne i amerikanske aktier. På benchmark niveau faldt europæiske aktier med -2 % i august, mens amerikanske aktier gav et positivt afkast på +2 %.

Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til benchmark og trækker dermed det relative afkast for hele porteføljen ned i forhold til benchmark, men aktier har generelt trukket afdelingens afkast op i august og i år. 

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden enkeltinvesteringer i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast på 0,3 %. Den 10-årige danske rente faldt ca. 10 basispunkter i løbet af august. År til dato har danske obligationer givet 0,4 %, mens udenlandske statsobligationer har givet -1,2 %. Obligationer er undervægtet med ca. 5 %.

Kreditobligationer gav et negativt afkast på -0,2 % i august, da kreditspændet til statsobligationer steg og modsvarede et generelt rentefald. Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer. År til dato er afkastet -1,4 %. Kreditobligationer er undervægtet med ca. 3,5 %.

Stats og realkreditobligationer har givet afkast på linje med benchmark, mens kreditobligationer har givet bedre afkast end benchmark.

Ejendomme

I juni har vi udvidet investeringsuniverset i afdelingen ved at investere ca. 8 % af midlerne i en obligation, der har en underliggende eksponering mod primært københavnske kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et afkast på 1,5 %.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for september 2018 her.